English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

12-2 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Haz. 2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKuttusi Zorlu - Volkan Dede - Selim Eraslan  
Yorumlayıcı Yapısal Modelleme (YYM) ile Ardahan İli Turizminde Topluluk Kapasitesi Oluşturmayı (TKO) Sınırlayan Engellerin Analizi Ss, 235-251
Analysis of Barriers Limiting Community Capacity Building (CCB) in Ardahan Province Tourism with Interpretive Structural Modeling (ISM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Gürbüz - Özgür Özer  
Turizm Türlerinin Kelime Bulutu İle Analiz Edilmesi: Karakoçan İlçesi Örneği Ss, 252-264
Analysis of Tourism Types with the Word Cloud: Case of Karakocan District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Saraç  
Kültür Turistlerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Cinsiyete Göre Farklılıkları: Safranbolu Üzerinde Bir Araştırma Ss, 265-283
The Differences in the Sustainable Consumption Behaviors of Cultural Tourists by Gender: A Research on Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Köksal Bilirdönmez  
Çağdaş Tasarımda Optik Yanılsamalar ve SHIGEO FUKUDA Örneği Ss, 284-299
Optical Illusions in Contemporary Design and the Example of SHIGEO FUKUDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zennübe Işık - Mehmet Fatih Işık - Leyla Tokgöz  
Öğrencilerin Kariyerleri ile İlgili Karar Verme Süreçlerinde Kariyer Günleri Etkinliklerinin Rolü: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği Ss, 300-316
The Role of Career Days in Students' Career Decision Making Process: The Example of Atatürk University Faculty of Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda Süer  
Türk Turizm İşletmelerinde Likidite ve Kârlılık Ss, 317-331
Liquidity and Profitability in Turkish Tourism Corporations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Ekren  
Sinop ile İlgili Turizm Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 332-346
An Evaluation on Tourism Studies Related to Sinop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duran Cankül - Sıla Karacaoğlu  
Turizm Fakültesinde Eğitim Alan Öğrencilerin Çevresel Tutumlarının ‘‘Yeni Çevresel Paradigma’’ Bağlamında Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği Ss, 347-363
The Evaluation of the Environmental Attitudes of Students Studying at Tourism Faculties in the Context of the ‘‘New Environmental Paradigm’’: The Case of Eskisehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Y. Sinan Zavalsız - Ayça Gülünay  
Cemil Meriç ve Kemal Tahir’in Eserlerinde Toplumsal Değişme Ss, 364-378
Social Change in the Works of Cemil Meriç and Kemal Tahir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Merkez - Hasan Yılmaz  
Yerel Paydaşlar Tarafından İzmir-Karaburun, Mordoğan Beldesinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirmesi Ss, 379-390
Evaluation of Izmir-Karaburun, Mordoğan Village by Local Stakeholders in Terms of Rural Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan İlden - Seda Kadakçı  
Çağdaş Sanat Süreci Sanat Yaratımında Kadın İmgesi Ss, 391-404
The Female Image in the Contemporary Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Mankan - Burak Kaan Cebeci  
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Tutumları Ss, 405-416
Attitudes of Consumers to Functional Foods During the COVID-19 Pandemic Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule Civelek  
Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından Karagöz Sanatının Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi Ss, 417-439
Evaluation of Karagöz Art, an Intangible Cultural Heritage within the Context of Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri