English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yorumlayıcı Yapısal Modelleme (YYM) ile Ardahan İli Turizminde Topluluk Kapasitesi Oluşturmayı (TKO) Sınırlayan Engellerin Analizi
(Analysis of Barriers Limiting Community Capacity Building (CCB) in Ardahan Province Tourism with Interpretive Structural Modeling (ISM) )

Yazar : Kuttusi Zorlu   - Volkan Dede - Selim Eraslan  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 235-251


Özet
Bu çalışmada, Ardahan ili turizm gelişiminde topluluk kapasitesi oluşturulmayı (TKO) sınırlayan engellerin belirlenerek, modellenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla saha çalışmaları, uzman görüşleri ve kapsamlı literatür incelemesiyle, Ardahan ilinde TKO’ yu sınırlayan 15 engel tespit edilmiştir. Bu engeller arasındaki karmaşık nedensel ilişkileri açıklamak için YYM (Yapısal Yorumlayıcı Modelleme) kullanılarak bir çerçeve geliştirilmiştir. YYM sonuçlarına göre; E3 (Eğitim eksikliği), E7 (Devlet desteğinin olmaması), E8 (Mali kaynak eksikliği), E10 (Turizmde yerel lider eksikliği) ve E15 (Turizm uzmanlığının olmaması)’in Ardahan ilinde TKO’yu sınırlayan en temel engeller olduğu saptanmıştır. Söz konusu engellerin yüksek itici güce sahip olması diğer engellerin oluşumunda da önemli bir paya sahip olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu engeller üzerinde yapılacak olası bir iyileştirme diğer engellerin de azalmasına neden olacaktır. Araştırmada önerilen metodolojik çerçevenin ve bulguların, teorik bağlamda turizmde TKO literatürüne önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Pratik anlamda ise paydaşlara, Ardahan ilinde turizm gelişiminin planlanması ve yönetilmesine dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Topluluk kapasitesi oluşturma, Ardahan, YYM, Turizm gelişimi

Abstract
In this study, it is aimed to determine, modelling and evaluate the barriers that limit community capacity building (CCB) in tourism development in Ardahan province. For this purpose, were identified with field studies, expert opinions and extensive literature review, 15 barriers limiting CCB in Ardahan province. A framework has been developed using ISM (Structural Interpretive Modeling) to explain the complex causal relationships between these barriers. According to ISM results; E3 (Lack of Education), E7 (Lack of StateSupport), E8 (Lack of Financial Resources), E10 (Lack of Local Leaders in Tourism) and E15 (Lack of Tourism Expertise) were found to be the main barriers limiting CCB in Ardahan province. Thefactthatthesebarriershave a highdrivingpowermeansthattheyhave an important share in the formation of other barriers. For this reason, a possible improvement on these barriers will cause a decrease in other barriers. It is thought that the methodological framework and findings proposed in there search will make an important contribution to the CCB literature in tourism in a theoretical context. In practical terms, it is thought that it will indirectly contribute to the stakeholders in the planning and management of tourism development in Ardahan.

Keywords
Community capacity building, Ardahan, ISM, Tourism development

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri