English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Öğrencilerin Kariyerleri ile İlgili Karar Verme Süreçlerinde Kariyer Günleri Etkinliklerinin Rolü: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
(The Role of Career Days in Students' Career Decision Making Process: The Example of Atatürk University Faculty of Tourism )

Yazar : Zennübe Işık   - Mehmet Fatih Işık - Leyla Tokgöz  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 300-316


Özet
Kariyer ve gelecek planı yapmak günümüzde herkesin önemle üzerinde durduğu konulardan biridir. Özellikle üniversite yıllarının başlangıcından itibaren kariyer çalışmaları yaparak hangi alanda uzmanlaşacağını ve ne tür bir işletmede çalışacağını belirlemek, mezuniyet sonrasında kolaylıkla iş bulup başarılı olmak için ilk adımı oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin ilk yıllarında dahi gelecek ve kariyer konuları ile ilgili algı düzeylerinin ve farkındalıklarının arttırılması gerekmektedir. Bütün bunlar ise üniversitelerde bulunan kariyer ofislerinin yanı sıra üniversiteler ya da diğer alt birimler tarafından düzenlenen kariyer günü etkinlikleriyle sağlanmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan bu araştırmanın amacı; Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kariyer günü etkinlikleri ile ilgili düşüncelerini ve kariyer planları ile ilgili algılarını tespit etmektir. Bu amaçla oluşturulan anket formu, 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılı içerisinde Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen VIII. Kariyer Günü Etkinliğine katılan öğrencilere uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin kariyer günü etkinlikleri ile ilgili algılarının öğrenim gördükleri bölüm ve sınıf düzeyine göre farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin benimsedikleri karar stratejilerinin cinsiyete göre farklılaştığı da belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kariyer Günü Etkinlikleri, Kariyer Planlaması, Karar Stratejileri, Turizm Fakültesi Öğrencileri, Erzurum.

Abstract
Making a career and future plan is one of the issues that everyone focuses on today. Especially from the beginning of the university years, it is the first step to determine which field to specialize in and what kind of business to work in, by making career studies, and to easily find a job after graduation and be successful. For this reason, it is necessary to increase the level of perception and awareness of students about the future and career issues even in their first years. All of this is provided by career day events organized by universities or other sub-units as well as career offices at universities. The aim of this research prepared in this direction; The aim is to determine the thoughts of the students studying at Atatürk University Faculty of Tourism about career day activities and their perceptions about their career plans. The questionnaire form created for this purpose was prepared by Atatürk University Faculty of Tourism in the fall semester of the 2021-2022 academic year. It was applied to students who participated in the Career Day Event. As a result of the analyzes made, it was seen that the perceptions of the students about the career day activities differed according to the department and grade level they studied. It was also determined that the decision strategies adopted by the students differed according to gender.

Keywords
Career Day Activities, Career Planning, Decision Strategies, Tourism Faculty Students, Erzurum.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri