English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turizm Fakültesinde Eğitim Alan Öğrencilerin Çevresel Tutumlarının ‘‘Yeni Çevresel Paradigma’’ Bağlamında Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği
(The Evaluation of the Environmental Attitudes of Students Studying at Tourism Faculties in the Context of the ‘‘New Environmental Paradigm’’: The Case of Eskisehir )

Yazar : Duran Cankül   - Sıla Karacaoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 347-363


Özet
Gezegenin geleceğinin şekillenmesinde yeni neslin çevresel dünya görüşü oldukça önemlidir. Bu bağlamda, üniversitelerin pek çok farklı programında olduğu gibi Turizm Fakültelerinde verilen sürdürülebilirlik ve çevreyle ilişkili derslerin öğrencilerin çevresel tutumlarını ve davranışlarını nasıl etkilediğinin anlaşılması gerekmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada, Eskişehir’deki üniversitelerin bünyesinde bulunan Turizm Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerinin çevresel dünya görüşünü tespit etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu çerçevede öğrencilerin eğitim aldıkları bölüm türüne göre çevresel tutumlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiş ve öğrencilerin çevresel tutumlarını etkileyen sosyo-demografik unsurlar araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan çevrimiçi anket; Eskişehir’deki üniversitelerin bünyesinde bulunan Turizm Fakültelerinde eğitim gören öğrencilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında 15.05.2021-15.06.2021 tarihlerinde ilgili bölümlerin öğretim elemanlarının yardımıyla kolayda örnekleme tekniğiyle uygulanmıştır ve toplamda 246 kullanılabilir veri elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra faktör analizi, t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçları Yeni Çevresel Paradigma ölçeğinin “çevre merkezli yaklaşım”, “dengeli büyüme yaklaşımı” ve “insan merkezli yaklaşım” olmak üzere üç boyutta toplandığını göstermektedir. ANOVA testi sonuçlarında ise katılımcıların çevre tutumları ile eğitim aldıkları bölümler arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bulgular; Turizm Rehberliği öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinden daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bununla beraber, sosyo-demografik değişkenlerin öğrencilerin çevresel tutumlarını belirlemede herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çevresel Tutum, Yeni Çevresel Paradigma, Turizm Fakültesi, Öğrenciler, Eskişehir

Abstract
The environmental worldview of the new generation is significant in shaping the future of the planet. In this context, it is a must to understand how sustainability and environment-related courses given in tourism faculties, as in many different programs of universities, affect students' environmental attitudes and behaviors. With regard to this notion, it is aimed to determine the environmental world view of the students studying in the tourism faculties of the universities in Eskisehir in this research. In this framework, it was examined whether there was a significant difference in the environmental attitudes of the students according to the type of education they received, and the socio-demographic factors affecting the environmental attitudes of the students were investigated. The survey technique, one of the quantitative research methods, was used in the research. The survey; which was prepared online; was applied to the students studying in the Tourism Faculties of the universities in Eskisehir with the help of the academics in the relative departments in the spring semester of the 2020-2021 academic year, on 15.05.2021-15.06.2021, with the convenience sampling technique, and a total of 246 usable data were obtained. In the analysis of the data, factor analysis, t-test, and ANOVA tests were used besides descriptive statistics. The factor analysis results reveal that the New Environmental Paradigm scale is gathered in three dimensions as “environment-centered approach”, “balanced growth approach” and “human-centered approach”. In the ANOVA test results, it was determined that there was a significant difference between the environmental attitudes of the participants and the departments from which they received an education. Results indicate that the environmental attitudes of Tourism Guidance students are higher than that of Tourism Management, Gastronomy, and Culinary Arts students. Nonetheless, it was concluded that socio-demographic variables did not have any effect on determining students' environmental attitudes. The study ends with various suggestions for increasing the environmental attitudes of students studying in different programs of tourism faculties.

Keywords
Environmental Attitude, New Environmental Paradigm, Faculty of Tourism, Students, Eskisehir

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri