English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Kültür Turistlerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Cinsiyete Göre Farklılıkları: Safranbolu Üzerinde Bir Araştırma
(The Differences in the Sustainable Consumption Behaviors of Cultural Tourists by Gender: A Research on Safranbolu )

Yazar : Ömer Saraç    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 265-283


Özet
Son yüzyılın en önemli sorunu olarak bilinen sürdürülebilirliğin sağlanmasında sürdürülebilir tüketim oldukça önemlidir. Bu araştırmada kültür turistlerinin sürdürülebilir tüketim davranışları düzeylerinin belirlenmesi ve tüketim davranışının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada uygulama alanı olarak UNESCO Dünya Miras kenti olan Safranbolu tercih edilmiştir. Veriler anket tekniği ile elde edilmiş toplamda 449 katılımcıya ulaşılmıştır. Verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılarak faktör analizi, ortalama, yüzde ve t-testlerine başvurulmuştur. Araştırmada kültür turistlerinin sürdürülebilir tüketim düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kültür turistlerinin vermiş olduğu yanıtlar neticesinde sürdürülebilir tüketim dört boyut altında toplanmıştır. Bunlar; çevre duyarlılığı, ihtiyaç dışı satın almama, tasarruf ve yeniden kullanılabilirliktir. Bu boyutlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. İhtiyaç dışı satın almama boyutu dışındaki tüm boyutlarda kadın algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Tüketim, Kültür Turistleri, Safranbolu.

Abstract
Sustainable consumption is very important in ensuring sustainability, which is known as the most important problem of the last century. In this research, it is aimed to determine the sustainable consumption behavior levels of cultural tourists and to determine whether the consumption behavior differs according to gender. Safranbolu, which is a UNESCO World Heritage city, was chosen as the application area in the research. The data were obtained by the questionnaire technique, and a total of 449 participants were reached. In the analysis of the data, factor analysis, mean, percentage and t-tests were applied by using the statistical package program. In the research, it was concluded that the sustainable consumption levels of cultural tourists are high. As a result of the answers given by cultural tourists, sustainable consumption was gathered under four dimensions. These are environmental awareness, non-need purchasing, savings and reusability. These dimensions differ by gender. It has been determined that women's perceptions are higher in all dimensions except the dimension of non-need purchasing.

Keywords
Sustainability, Sustainable consumption, Cultural tourists, Safranbolu.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri