English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yazım Kuralları ve Yayın ilkeleriJOURNAL OF HUMANITIES AND TOURISM RESEARCH/ JoHUT YAYIN VE YAZIM KURALLARI

 1. JoHUT (Journal of Humanities and Tourism Research) açık erişimli (open access), hakemli, bilimsel bir dergi olup Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere yılda dört kez yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlanabilir.
 2. Dergide beşeri bilimler alanındaki (İşletme, Turizm, Kültürel çalışmalar, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Sosyoloji v.b.) bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.
 3. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tezlerden veya kongre ve sempozyum bildirilerinden üretilen makalelerin bu durumu metinde bir açıklama notuyla belirtilmelidir.
 4. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin; içerik, bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 5. Dergide yayınlanacak yazıların gönderimi, kabulü, takibi ve hakemlik süreci işlemleri web ortamında gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların dergi sistemine yüklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve hakem süreci başlatılır.
 6. Sisteme yüklenen çalışmalar, editör/editör yardımcıları tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edildikten ve editör onayı tamamlandıktan sonra iki hakeme gönderilir. Editör onayından geçen makaleler için iki hakem atanır. Dergiye gönderilen yazılar ilgili iki hakem tarafından incelendikten ve olumlu rapor verildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip sisteme tekrar yüklendikten sonra, yazı tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır.
 7. Dergiye yayın için gönderilen tüm makaleler çift-kör hakemlik değerlendirmesinden geçer.
 8. JoHUT'a yayın için gönderilen makaleler, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden makalelerin hakem süreci takip edilebilir.
 9. JoHUT'a gönderilen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.
 10. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir.
 11. JoHUT'a gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, Dergide yayımlanan çalışmaların bütünü veya bir kısmı Derginin yazılı izni alınmaksızın elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, özetlenemez ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
 12. JoHUT'ta yayın yapacak yazarların daha önce dergide yayınlanmış makalelere atıfta bulunması (en az bir atıf) istenmektedir. Bu şekilde hem dergide yayınlanan makaleler atıf almış olacak hem de sonraki sayılarda yazarın kendisine atıfta bulunulacaktır.
 13. Yazarların dergiye gönderdikleri makaleler için "intihal" taraması (iThenticate ya da Turnitin programı kullanılabilir) yaparak taramadan elde edilen raporu makalelerinin son sayfasına eklemeleri gerekmektedir. Dergiye gönderilen makalelerin benzerlik oranı, kaynakça dahil  %20'yi geçmemelidir. %20'yi aşan benzerlik durumunda makale özgünlük açısından zayıf olarak değerlendirilerek ret edilebilir.
 14. JoHUT'a yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Özgeçmiş başlığında yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce anabilim dalı sonra da bilim dalı yazılmalıdır. Örn: İşletme/Yönetim ve Organizasyon; Turizm/Turizm pazarlaması.
 15. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek makalede bulunması gereken bölümler şunlardır:

Makale metni. Bu metinde şu başlıklar yer almalıdır:

        - Türkçe Başlık

        - Türkçe Özet (150-200 kelimeden oluşan)

        - Anahtar Kelimeler (3-5 kelimelik)

        - İngilizce Başlık

        - İngilizce Özet (Abstract) (150-200 kelimeden oluşan)

        - Keywords (3-5 kelimelik)

        - Giriş

        - Literatür

        - Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

        - Bulgular

        - Sonuç ve Tartışma

        - Kaynakça

        - Varsa Ekler

16. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki ölçülere göre düzenlenmelidir.

Sayfa Düzeni

Makale metni. Bu metinde şu başlıklar yer almalıdır:

        - Türkçe Başlık

        - Türkçe Özet (150-200 kelimeden oluşan)

        - Anahtar Kelimeler (3-5 kelimelik)

        - İngilizce Başlık

        - İngilizce Özet (Abstract) (150-200 kelimeden oluşan)

        - Keywords (3-5 kelimelik)

        - Giriş

        - Literatür

        - Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

        - Bulgular

        - Sonuç ve Tartışma

        - Kaynakça

        - Varsa Ekler

Kağıt Boyutu

            A4 Dikey

Üst, Alt, Sol ve Sağ Kenar Boşlukları

2 cm

Yazı Tipi

Palatino Linotype

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11 punto

Boyutu (dipnot metni)

9 punto

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk - Sonra 6 nk

Paragraf Girintisi

1 cm

Satır Aralığı

Tek (1)

17. Tablo, grafik ve şekiller, numaralandırılarak tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Tablolara ait başlık üstte, Şekillere ait başlık ise altta yer almalıdır. 18. Yazılarda sayfa numarası verilmemelidir.

19. Yapılan atıflar ve kaynakçada gösterimi APA sistemine göre düzenlenmelidir.

Kaynakça gösterimi, alfabetik sırayla ve aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır.

Kaynaklara göndermeler (atıflar) metnin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Metinde kaynaklardan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır: yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Karakaya, 2003:5), (Say ve Kara, 2008:15), alıntı aynen yapılmadıysa atıf şu şekilde olmalıdır; (Türker vd., 2000), (DPT, 2004).

Kaynakçada verilecek olan çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlanmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,... harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Değişik kaynakların kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

Tek Yazarlı Kitap:

Say, Ö. (1998). Milli Devlet Kültürü. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:

Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür

Yayınları.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Gürbüz A., Karakaya A., Altan, S., Gül, E. ve Katı, E. (2008). Karabük İli Kalkınmasına Yönelik Mevcut ve Alternatif Yatırım Alanları. Karabük: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yayını.

Çeviri Kitap:

Jones, C. I. (2001). İktisadi Büyümeye Giriş (A. Şanlı ve İ. Tuncer Çev.). İstanbul:

Literatür Yayınları.

Kurum Yayını:

İTO (2003). Ekonomik Rapor. İstanbul: İTO Yayınları

Tez Çalışmaları:

Timur, A. (1978). Turizm, Fiyat, Enflasyon İlişkileri (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege

Üniversitesi İşletme Fakültesi.

Makale:

Yücelt, U. ve Marcella, M. (1996). Services Marketing in the Lodging Industry: an Empirical Investigation, Journal of Travel Research, 34 (4): 32- 38.

Tebliğ:

Türker, N. and Çetinkaya, A. (2007). A Research Study on the Improvement of Ecotourism and its Resources in the Western Black Sea Region. International Tourism Biennial, Çanakkale, 515-521.

İnternet Makale:

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tarihinde http://www.meb.gov.trindex800.htm adresinden erişildi.

Metin içinde atıf: (Altun, 2003).

İnternet Kitap veya Rapor:

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

Metin içinde atıf: (Başar, 1999: 121).

İnternet Sitesine Atıf:

India: Country specific information. (2013, Mayıs 3). http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1139.html

20. Metnin düzenlenmesinde örnek makale dikkate alınmalıdır.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri