English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

10-4 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Aralık2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin Vehbi İmamoğlu - Fatma Siyimer İmamoğlu  
Coronavirüs Salgını ve Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Öğretmen Görüşleri: Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi ve Şehit Ertan Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi (Sinop) Örneği Ss, 742-761
Teacher Views on Coronavirüs Epidemic and Distance Education Process: Şehit Bülent Yalçın Sport High School and Şehit Ertan Yılmaz Fine Arts High School (Sinop) Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Özden Toprak - Olgun Küçük  
Toplumsal Yaşamda ve Sosyal Medyada Kötülüğün Konumlandırılışı: Konya Örneği Ss, 762-774
The Positioning of Evil in Social Life and Social Media: Konya Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut887
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Köşker  
Coğrafi İşaret Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi Ss, 775-787
Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses Written on Geographical Indications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altan Ayan  
Mutluluk Düzeyinin Atılganlık ve Genel Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi Ss, 788-805
The Effect of the Level of Happiness on Assertiveness and General Procrastination Behavior
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut909
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri Yıldırım  
Alışveriş Merkezlerindeki Mevcut Eksiklik ve Olumsuzlukların Mekânsal Tasarım Açısından İncelenmesi: Karabük Halkı Üzerine Bir Araştırma Ss, 806-834
Investigation of Existing Deficiencies and Disadvantages in Shopping Centers in Terms of Spatial Design: A Study on Karabük People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Bilgen - İ.M.V. Noyan Güven  
Daday Elmayazı Köyü Camii Kalem İşleri ve Mevcut Korunma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 835-853
An Evaluation on the Wall Paintings and the Current Conservation Status of Daday Elmayazı Village Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi Cenap Topçu  
How Does Consumer Materialism Relate with 4-Factor INDCOL? Ss, 854-862
Tüketici Materyalizmi 4-Faktörlü INDCOL ile Ne Denli İlişkilidir?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut911
Özet | Abstract | Tam Metin |

Köksal Bilirdönmez  
Tipografide Renk ve Rengin Kullanımı Ss, 863-883
The Usage of Color and Color in Typograph
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut Yılmaz  
Sapkınlık Sosyolojisi’ne Sinemasal Bir Yaklaşım: A Clockwork Orange Ss, 884-900
A Cinematic Approach to the Sociology of Deviance: A Clockwork Orange
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut914
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ.M.V.Noyan Güven - Muhammet Bilgen  
Kastamonu (Daday) Ertaş Köyü Camii Kalem İşleri ve Mevcut Korunma Durumu Ss, 901-918
Kastamonu (Daday) Ertaş Village Mosque Wall Paintings and Current Conservation Status
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Gözen - Hüseyin Akgül  
Elektrik Üretiminde Kaynak Tercihini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Değerlendirme Ss, 919-938
An Evaluation on the Factors Affecting Resource Choice in Electricity Generation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil Kösali Muş  
I. Alâeddin Keykubad Dönemi (1220-1237) Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyûbîler Arasındaki Elçilik İlişkileri Ss, 939-951
During I. Alâeddin Keykubat's Sovereignty (1220-1237) The Relationship of Embassies between the Turkey Seljuk State and Ayyubids
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan İlden - Merve Mehtap Tufan  
Postmodern Sanatta Nesnenin Görevi Ss, 952-965
Position of Object in Postmodern Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet Akyol  
Turizm Faaliyetleri ve Ekonomik Büyüme ile Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği Ss, 966-977
Investigation of the Relationship between Tourism Activities and Economic Growth and Income Inequality: The Example of Developed and Developing Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma Ebru Şentürk - Havva Tarakçı  
Alışverişte Seni Kim Yönlendiriyor? Testosteron Mu Östrojen Mi? Ss, 978-994
Who Guides You in Shopping? Testosteron or Estrogen?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut910
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Taşbaş - Muhammet Belen  
Şirketlerin Sahiplik Yapısı ile Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki: BIST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama Ss, 995-1009
The Relationship between Ownership Structures and Capital Structures of Corporations: An Application on BIST Manufacturing Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime Göktaş Kulualp - Aynur Demir  
Çeşitlilik Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Kimya Endüstrisinde İncelenmesi Ss, 1010-1026
Investigation of the Relationship Between Diversity Management and Organizational Commitment in the Chemical Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri Dağı  
Türkistan Kam/Şamanlarından Anadolu Halay Başlarına Ss, 1027-1045
From Khams/Shamans of Turkestan to Heads of Halay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut962
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri