English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Tipografide Renk ve Rengin Kullanımı
(The Usage of Color and Color in Typograph )

Yazar : Köksal Bilirdönmez    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-4
Sayfa : 863-883


Özet
İnsanoğlu tarihi süreci boyunca öncelikli olarak hayatını idame etme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra, hem yaşadığı döneme hem de sonraki kuşaklara kendisinin veya ait olduğu kültürün inançlarını, yaşantılarını, beceri, tecrübe ve zamanına ait konular hakkında bilgilendirme amaçlı iletişim kurma çabasında olmuş ve bunu sürekli başarmıştır. Mağara duvarlarına yapılan/çizilen resimler ve yazılar (Altamira ve Lascaux vb) resimsel anlatımın ilk örnekleri olmasıyla beraber, o dönem için mağara duvarlarına yapılan bu çizimler bilinen tarihin ilk iletişim kurma aracı da olmuştur. Yazının bulunuşu, pişmiş toprak, metal, taş, kemik ya da benzeri yazım yüzeylerinin kullanımından, kağıdın icat edilmesine, teker teker elle yazılan kitaplardan matbaanın icadıyla birlikte çoklu üretime geçilmesi beraberinde yazının ve tipografinin gelişmesini hızlandırmıştır. Yazının bulunuşundan, yazım yüzeylerinin gelişimine kadar olan süreç aynı zamanda Tipografinin gelişmesine, yazı fontlarının çeşitliliğinin artmasına ve teknolojik gelişmelerle beraber sanatında içinde yer aldığı daha farklı kaygıları gündeme getirmiştir. Yazı artık sadece ait olduğu kültürün kullandığı sembollerin ötesine geçerek uluslararası bir kimlik kazanmış, yazarken kullanılan fonttan tercih edilen rengin seçimine kadar pek çok anlatımsal nitelik kazanmıştır. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda Tipografi ‘de renk kullanımı ve tercihi önemli bir yer tutmaktadır. Ulusal ve Uluslararası pazar payına sahip olan birçok şirket kurumsal kimliklerinde, logo, amblem, logotype, yazı fontu ile birlikte renk tercihlerine de önem vermişlerdir. Bu çalışmada Tipografide renk ve rengin kullanımı örnekleriyle birlikte açıklanıp aynı zamanda grafik tasarım unsurları açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tipografi, Logotype, Logo, Renk, Resim

Abstract
Throughout the history of mankind, in addition to his basic needs such as survival and shelter, he has been in an effort to share to the period he lived and to the next generations about his or his culture's beliefs, lives, skills, experience and time, and he has continually succeeded in that. Although the pictures and writings made/drawn on the cave walls (Altamira and Lascaux etc.) were the first examples of pictorial expression, these drawings made on cave walls for that period were also the first communication tools of known history. The invention of writing, terracotta, metal, stone, bone or similar writing surfaces, the invention of paper, and the transition from handwritten books to multiple productions with the invention of the printing press accelerated the development of writing and typography. The process from the invention of writing to the development of writing surfaces has also raised different concerns with the development of typography, the increase in the variety of fonts and technological developments. Writing has now gained an international identity by going beyond the symbols used by the culture it belongs to, and it has gained many expressive qualities from the font used in writing to the choice of the preferred color. Especially in the century we are in, the usage and preference of color have an important place in typography. Many companies with national and international market shares have given importance to color preferences along with logo, emblem, logotype and font in their corporate identities. In this study, the usage of color and color in typography was explained together with examples and also evaluated in terms of graphic design elements.

Keywords
Typography, Logotype, Logo, Color, Picture

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri