English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Elektrik Üretiminde Kaynak Tercihini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Factors Affecting Resource Choice in Electricity Generation )

Yazar : Mustafa Gözen   - Hüseyin Akgül  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-4
Sayfa : 919-938


Özet
Bu çalışmada, elektrik üretiminde girdi olarak kullanılan kaynakların seçimini etkilediği düşünülen bazı faktörler seçilmiş ve söz konusu faktörlerin kaynak tercihine etkisi konuya ilişkin literatür çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, enerji-çevre ilişkisi ve insan sağlığı, tesis yeri seçimi, enerji kaynaklarının özellikleri, yenilenebilir enerji politikası, enerji güvenliği, ekonomik ve sosyal etkenler ile verimliliğin kaynak seçimine etkisi incelenmiştir. Çalışma çerçevesinde konuya ilişkin literatürdeki yaklaşımlar incelenmiş ve söz konusu yaklaşımlardan bir sentez oluşturulmuştur. Kaynak seçiminde ilgili kaynağın çevreye etkisi ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılık günümüzde ön plana çıkan unsurlar olmakta ve daha fazla gündemde yer almaktadır. Bununla birlikte, teknolojik gelişmelere bağlı olarak fosil enerji kaynaklarına enerji güvenliği açısından gelecekte ihtiyaç duyulacağı, ancak yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesinin, ekonomik fayda ve çevrenin korunması açısından gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, kaynak seçiminde tüm faktörlerin ve ilgili ülke ya da bölgenin özel durumunun dikkate alındığı bütüncül bakış açısıyla konunun analiz edilmesi yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Enerji kaynağı, kaynak tercihi, yenilenebilir enerji, fosil kaynaklar

Abstract
In this study, some factors that are thought to affect the selection of resources used as inputs in electricity generation have been selected and the effect of these factors on resource choice is evaluated within the framework of the relevant literature. In this context, the energy-environment relationship and human health, facility location selection, characteristics of energy resources, renewable energy policy, energy security, economic and social factors, and the effect of efficiency on resource selection were examined. Within the framework of the study, the approaches in the literature on the subject were examined and a synthesis was created from these approaches. In resource selection, the environmental impact of the relevant resource and foreign dependency on fossil fuels are the factors that come to the fore today and are more on the agenda. However, depending on the technological developments, it has been concluded that fossil energy resources will be needed in the future in terms of energy security, but priority should be given to renewable energy resources in terms of economic benefit and protection of the environment. For this reason, it would be appropriate to analyze the issue from a holistic perspective in which all factors and the special situation of the relevant country or region are considered in the selection of resources.

Keywords
Energy source, resource preference, renewable energy, fossil sources

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri