English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

9-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGhadir Golkarian  
Lobi Faaliyetlerinde İran'ın Stratejisi ve Bakış Açısı Ss, 383-399
Iran's Strategy and Perspectives in Lobbying
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife Ölçer - Ahmet Gürbüz - Nurettin Ayaz  
Destinasyonlarda Konaklama Hizmet Kalitesi Ölçümü: Safranbolu Örneği Ss, 400-417
The Measurement of Accommodation Service Quality in Destinations: The Case of Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Mustafa Öntuğ - İbrahim Çetin  
Yerel Bir Basın Organı Olarak Tarsus Gazetesinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Propaganda Faaliyetleri (23 Haziran 1925-22 Mart 1926) Ss, 418-434
The Propogand Activities of Tarsus Newspaper as a Local Press Organization in the First Years of the Republic (23 June 1925-22 March 1926)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Aksu - Nedim Görman  
Yerel Halkın Cittaslow Hareketi Bağlamında Turizm Algısı: Seferihisar ve Gökçeada’da Bir Araştırma Ss, 435-456
Local Communities Perception towards Tourism in the Context of Cittaslow Movement: A Research in Seferihisar and Gökçeada
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Türker - Burak Uyanık - Barış Barlas  
Türkiye’de Meydana Gelen Su Sporları Kazalarının İncelenmesi Ss, 457-471
Examination of Water Sports Accidents in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin - Ercan Yılmaz  
Televizyon Reklamlarında Ünlü Kullanımının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi: Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Ss, 472-488
Evaluation of Celebrity Usage in Television Advertisements: Research on The Students of Uşak University Communication Faculty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Akdoğan  
İbn Dakîki'l-Îd ve Şerhu’l-Erba‘ine Hadîsen En-Nebeviyye Adlı Eseri Bağlamında Hadis Şerh Metodu Ss, 489-503
Ibn Dakik Al-Id and Hadıth Commentary Method in the Context of His Study Sharh Al-Arbain Hâdisan Al-Nabaviyyah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Deniz  
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çalışma Hayatının Uzmanlaşma Süreci ve Sovyetler Birliği’nin Etkisi Ss, 504-521
The Process of Specialisation in Work Life and the Russian Affect from Ottoman Times to Turkish Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal Hayır  
Lise Öğrencilerinin İnternet Ortamında Fazla Vakit Geçirme Nedenleri Üzerine Bir İnceleme: İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Örneği Ss, 522-536
Investigation of the Reasons of High School Students Spending More Time on the Internet: A Case Study on İstanbul Köy Hizmetleri Anatolian High School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nayef Jomaa Jomaa - Mosab Ismail Banat - Ahmad Affendi Shabdin  
Lisansüstü EFL Öğrencilerinin Ikinci Dilde Yazma Üzerine Öğretmenler Tarafindan Verilen Geribildirime Yönelik Bakış Açıları Ss, 537-555
EFL Postgraduate Students’ Perspectives towards Teachers’ Feedback on L2 Writing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss727
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Pınar Kaya  
Türkiye’de Denetim Alanında Yazılmış Olan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi (1995-2018) Ss, 556-576
Evaluation of Doctoral Dissertations in the Field of Auditing in Turkey (1995-2018)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Temelli - Dilek Şahin  
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişmenin Çevresel Kalite Üzerine Etkisinin Analizi Ss, 577-593
Analysis of the Effects Financial Development, Economic Growth and Technological Development on Environmental Quality in Emerging Market Economies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet Aydoğan  
Tezkiretü’l -Bünyan’daki Mimari Terimler Hakkında Ss, 594-609
About the Architectural Terms of Tezkiretu’l-Bunyan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Ayyıldız  
Turistik Konak İşletmelerinde Mutfağın Fiziksel Koşullarının Önemi: Safranbolu Yöresel Mutfak Mimarisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 610-625
Importance of the Physical Conditions of the Kitchen in Touristic Mansions: A Research on the Design of Local Kitchen in Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar İsmail Gülünay - Numan Bahadır Kayışoğlu - Ekrem Levent İlhan  
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ss, 626-639
An Analysis of Pre-Service Physical Education Teachers’ Attitudes Towards Intellectually Disabled Children According to Several Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Kaya - Hande Kılıçarslan  
Sivas İli Altınyayla İlçesi Merkez (Tonus) Camisi Vaaz Kürsüsü Süslemeleri Ss, 640-656
Sermon Pulpit Decorations of the Central (Tonus) Mosque in Sivas Province Altınyayla District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Oruç  
Bir Heterotopya Olarak İnziva: “The Yellow Wallpaper” ve “To Room Nineteen” Kısa Öykülerinin İncelemesi Ss, 657-666
Seclusion as a Heterotopia: An Analysis of “The Yellow Wallpaper” and “To Room Nineteen”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Yavuzkurt - Bilgen Kıral  
Kanada, Bulgaristan ve Türkiye Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması Ss, 667-684
Comparison of Teacher Training, Educational Administration and Supervision Systems in Canada, Bulgaria and Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Kalaycı - Sevgi Öztürk - Sena Ayvadoğlu - Ahmet Saat - Eren Özben Kütahyalı - Özge Köleoğlu  
Korunan Alan Kaynak Değerlerine İlişkin Ziyaretçi Tercihlerinin Sosyal Medya Verileri Kullanılarak Belirlenmesi Ss, 685-695
Determination of Visitor Preferences for Protected Areas Resource Values Using Social Media Data
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime Göktaş Kulualp - Sibel Erol  
Etik Liderlik Davranışının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 696-705
An Investigation of Ethical Leadership Behavior with Respect to Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss724
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Canbulat  
Fetih Sonrası İstanbul’un İskânı: Değişen Şehirli ve Evini 1455-1471 Kaynakları Üzerinden Okumak Ss, 706-751
Habitation of Constantinople after the Conquest: Changing of the City Dwellers and their Houses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss657
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Yaman  
İngiliz Dili Eğitimi Alanının Kilit İsimleri Ss, 752-771
An Overview of the Key Figures in ELT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir Aygördü  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Afyonkarahisar Kent Müzesi Araştırmaları Cilt I Ss, 772-777
Afyonkarahisar City Museum Research Volume I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Altunsoy  
Yusuf Halaçoğlu’nun “Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları” ve “Tarih Gelecektir” İsimli Eserleri Bağlamında Ermeni Tehciri Meselesi Ss, 778-801
The Armenian Translation Issue in the Context of Yusuf Halaçoğlu's "Armenian Claims from Extension to Genocide” and “History is Future”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri