English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Etik Liderlik Davranışının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(An Investigation of Ethical Leadership Behavior with Respect to Some Variables )

Yazar : Halime Göktaş Kulualp   - Sibel Erol  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 696-705


Özet
Bu çalışma, yöneticilerde etik liderlik davranışını etkileyen demografik özellikleri belirlemeye yönelik yapılmıştır. Etik, iş dünyasında gün geçtikçe daha da önemli bir konu haline gelmektedir. İşletme içerisinde etik bir ortamın sağlanabilmesi için etik değerleri benimsemiş ve etik liderlik özelliği taşıyan bireylere gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda, işletmeye etik davranmayı aşılayacak olan yöneticilerdir. Dolayısıyla, öncelikle örgüt içerisinde liderin etik davranması gerekmektedir. Bu amaçla, çalışmada yöneticilerin etik liderlik özelliklerini etkileyen bazı değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın veri seti 389 otel yöneticisinden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, Anova ve Tukey testleri kullanılmıştır. Etik liderlik ile mezuniyet durumu, işletmedeki konum ve işletmenin bulunduğu il değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Fakat, cinsiyet, medeni durum, işletmenin türü değişkenlerinin etik liderlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Etik Liderlik, Demografik Değişkenler, Yönetici, Turizm Sektörü

Abstract
This study was conducted to determine the demographic characteristics that affect the ethical leadership behavior of managers. Ethics has become an important issue in the business world. In order to provide an ethical ethical environment, individuals who adopt ethical values and have ethical leadership characteristics are needed. In this context, they are managers who will instill ethical behavior in the enterprise. Therefore, the leader must act ethically in the organization. For this purpose, some variables that affect the ethical leadership characteristics of managers have been tried to be determined. The data set of the study consists of 389 hotel managers. The t-test, Anova and Tukey tests were used to analyze the data. Significant relationships were found between ethic leadership and graduation status, location in the enterprise and province where the enterprise was located. However, gender, marital status, type of business have no significant effect on ethical leadership.

Keywords
Ethical Leadership, Demographic Variables, Manager, Tourism Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri