English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

9-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNuray Türker - Zuhal Yaşar  
Batı Karadeniz Bölümü Antik Kentlerinin Kültürel Miras Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Ss, 1-27
Evaluation of Ancient Sites of Western Black Sea Region in terms of Cultural Heritage Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Alp - Erkan Turan  
Popüler Kültürde Şiddet Olgusu üzerinden Recep İvedik 5 Filminin Analizi Ss, 28-40
Analysis of Recep İvedik Film 5 in terms of Violence in Popular Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Çelik  
Yerel Kalkınmada Üniversite-Kalkınma Ajansı İşbirliği: Türkiye (İzmir) Örneği Ss, 41-62
The Cooperation of University-Development Agency in Local Development: The Case of Turkey (Izmir)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Coşkun Erdoğan  
Firmaların Kurumsal Yönetim Notunu Etkileyen Unsurlar: BİST 100 Örneği Ss, 63-79
The Elements Affecting Corporate Governance Scores of Firms: BIST 100 Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Vehbi İmamoğlu  
Sultan Abdülhamid’e Muhalif Devlet Memurlarından Süleyman Kadızâde Rıfat’ın “Padişah Aldattı mı Aldandı mı” Adlı Eserinde Meşrutiyet Eleştirisi Ss, 80-97
A Criticism of Constitutionalism in “Did the Sultan deceive or was he deceived” Worko Süleyman Kadizâde Rifat one of the State Officials Opposing Sultan Abdulhamid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce - Mevlüt Can Koçak  
Siyasal Bilgilenme Aracı Olarak Medyanın Kullanılması Ss, 98-111
Using the Media as a Political Information Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Şahin  
Neoliberal Bir Kent Deneyimi Olarak Kentsel Yaşamın ve Mekânın Risk, Korku ve Belirsizlikler Bağlamında İrdelenmesi: İstanbul'daki Güvenlikli Siteler Üzerinden Bir Değerlendirme Ss, 112-139
An Investigation of Public Life and Space as a Neoliberal City Experience in the Context of Risk, Fear and Uncertainty: An Evaluation in Gated Communities in Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim Karabela Şermet  
Müfide Ferit’e Özgü Feminizm Ss, 140-159
Feminism of Müfide Ferit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Yeşilçiçek - Hasan Hüseyin Gök  
Gazeteci, Roman-Öykü Yazarı, Senarist Kimliklerinin Yanı Sıra Mistik Bir Şair Olarak: Ömer Lütfi Mete Ss, 160-175
Journalist, Novel-Story Writer, Writer as well as A Mystical Poet: Ömer Lütfi Mete
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan Gözütok  
Recâizade Mahmut Ekrem'in Yazdığı Bir Takrîz Örneği: İdes'e Takrîz Ss, 176-188
A Takriz Example Written by Recâizade Mahmut Ekrem: Takriz to Ides
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Murat Koçoğlu - Aygül Özyıldırım  
Tatil Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler: Kocaeli’ndeki Çağrı Merkezi Operatörleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 189-209
Factors Affecting Travel Purchasing Decisions: A Research on Call-Center Operators
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Şahin - Savaş Durmuş  
Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi Ss, 210-223
Analysis of Causal Relationship Between Real Effective Exchange Rate, Export and Import in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin İnce - Hilal Uygurtürk  
Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı ve Marka Konumlandırma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme Ss, 224-240
A Study about Post Graduate Theses on Brand Identity, Brand Personality, Brand Image and Brand Positioning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Soyal Şenol  
Kadınların Özel Hallerinde Mescide Girmesini İlgilendiren Rivâyetlerin Tahlili ve Değerlendirilmesi Ss, 241-264
The Analysis and Assessment of Hadith Narrations related to the Entry into the Masjid During the Women's Special Circumstances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem Uladı - Derya Eryılmaz - Mehmet Geyik - Merve Öztürk  
36-72 Aylık Çocukların Dil Gelişim Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi Ss, 265-277
Examination of Language Developmental Characteristics of 36-72 Month Children in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Ersöz - Gizem Kapanşahin - Taner Ersöz  
Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanma Alışkanlığının Lojistik Regresyon ile Araştırılması Ss, 278-292
Investigation of the Alcohol Usage Habits of University Students by Logistic Regression Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri Dağı - Taşkın Deniz  
Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Türk Destanlarında Kurt Ata Kültünün Anadolu'ya Yansıması: Safranbolu Örneği Ss, 293-303
The Reflection of Wolf Ancestor Cult in Turkish Epics on Anatolia within the Context of Intangible Cultural Heritage: The Example of Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevil Şin  
Vergi Hukukunda Uzlaşma Kurumu ve Komisyonları Ss, 304-322
Reconciliation Institution and Commissions in Tax Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Alptekin  
Mersin Folklorunda Püse (Kara Hekim) İle İlgili Tespitler Ss, 323-336
Designation of the Püse (Kara Hekim) in the Folklore of Mersin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selin Yıldız  
Çağdaş Sanat Müzelerine Engelsiz Turizm Bağlamında Bütünsel Bir Bakış - Orta Avrupa’dan Örnek İncelemeleri Ss, 337-348
A Holistic View on Contemporary Art Museums in the Context of Accessible Tourism - Case Studies from Central Europe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Tokdemir Demirel  
Araştırma Makalelerinde Yumuşatma Stratejilerinin Kullanımı: Anadili İngilizce Olan ve Olmayan Araştırmacıların Derlem Yoluyla Karşılaştırılması Ss, 349-362
The Use of Hedging Strategies in Research Articles: A Corpus Comparison of Native and Non-Native Researchers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Ayyıldız - Fulya Sarper  
Antioksidan Baharatların Osmanlı Saray Mutfağındaki Yeri Ss, 363-380
The Importance of Antioxidant Spices in Ottoman Cuisine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Esen  
Felsefi Arabesk Ss, 381-382
Philosophical Arabesques

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri