English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerel Kalkınmada Üniversite-Kalkınma Ajansı İşbirliği: Türkiye (İzmir) Örneği
(The Cooperation of University-Development Agency in Local Development: The Case of Turkey (Izmir) )

Yazar : Fatih Çelik    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 41-62


Özet
Bölgesel kalkınma, yerel aktörlerin işbirliğinde mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi ve geliştirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Yerel aktörlerden başlıcaları, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve üniversitelerdir. Bölgesel Kalkınma Ajansı, yerel kalkınmayı hızlandırmak üzere aktörler arasında işbirliğini sağlamak için kurulan bir örgüttür. Yerel aktörlerle birlikte projeler geliştirmekte ve uygulamakta; bu projelere mali ve teknik destek vermektedir. Yerel kalkınmanın aktörlerinden bir diğeri üniversitelerdir. Bir yükseköğretim kurumu olan üniversiteler, mezunları ve Ar-Ge faaliyetleri ile yerel kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın da desteği ile projeler uygulamaktadır. Çalışmanın amacı, ajansların ve üniversitelerin yerel kalkınmaya yönelik işbirliği faaliyetlerini Türkiye (İzmir) örneğinde incelemektir. Araştırma, İzmir Kalkınma Ajansı’nın yerel üniversitelerle stratejiler geliştirme ve projeler gerçekleştirme faaliyetlerinin analizi ile sınırlandırılmıştır. Konu, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Analiz sonucunda İzmir Kalkınma Ajansı’nın üniversiteler ile işbirliği içinde stratejiler geliştirdiği ve Ar-Ge projelerini desteklediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bölgesel Kalkınma Ajansı (BKA), Üniversite, İşbirliği (Yönetişim), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Üniversite-İZKA İşbirliği.

Abstract
Regional development can be defined as the mobilization and development of the existing potential in the cooperation of local actors. The main local actors are Regional Development Agency and universities. The Regional Development Agency is an organization established to cooperate with actors to speed up local development. It develops and implements projects with local actors; providing financial and technical support to these projects. Another of the actors of local development is the universities. Universities which are a higher education institution contribute to local development with graduate and R&D activities. They are implemented the projects with the support of Regional Development Agencies. The purpose of the study is to examine agencies and university cooperation activities of local development for Turkey (Izmir) example. The research is limited to the analysis of Izmir Development Agency’s activities to develop strategies and realization of projects with local universities. The subject was examined by qualitative research methods using document analysis technique. As a result of the analysis it was determined that İzmir Development Agency developed strategies in cooperation with the universities and supports R&D projects.

Keywords
Regional Development Agency (RDA), Universty, Cooperation (Governance), Izmir Development Agency (IZ

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri