English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Siyasal Bilgilenme Aracı Olarak Medyanın Kullanılması
(Using the Media as a Political Information Method )

Yazar : Mustafa İnce   - Mevlüt Can Koçak  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 98-111


Özet
Haber ve bilgi (sunma) medyanın önemli işlevlerinden biridir. Kitle iletişim araçları aracılığıyla birçok farklı alandan bilgiler insanlara günlük, saatlik ve hatta anlık olarak ulaştırılmaktadır. Değişim, dönüşüm ve paylaşımın çok hızlı yaşandığı günümüzde, insanlar paylaşma ihtiyacı duyduğu bilgileri derhal çeşitli platformlar aracılığı ile kitlelere aktarma arzusunda olmuşlardır. Bu alanlardan biri de siyasal alandır. Özellikle siyasiler, herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, icraatlarını, çalışmalarını ilk fırsatta kamuoyu ile paylaşmak istemektedirler. Bu istek ise, siyasiler ile kamuoyuna en kolay şekilde ulaşmasına imkân sağlayan kitle iletişim araçları arasında (sıkı) bir bağ kurulmasına yol açmaktadır. Kitle iletişim araçlarının insanların kararlarında, davranışlarında, tepkilerinde ya da bir konuya ilgi göstermelerinde önemli rol oynadığı düşünüldüğünde, bu araçların siyasal alanda daha etkin bir şekilde kullanılma çabası olduğu görülmektedir. Öte yandan bireyler de özellikle ülkede olup bitenler hakkında öğrenmek istediklerinde ilk olarak kitle iletişim araçlarına yönelmektedirler. Böylece siyasal bilgilenmede kitle iletişim araçları önemli bir rol üstlenmiş olmaktadır. Bu çalışmanın amacı siyasal bilgilenmede kitle iletişim araçlarının rolünün boyutlarını tespit etmeye çalışmaktır. Yine bu çalışma ile siyasal bilgilenmede kitle iletişim araçlarına güven düzeyinin belirlenmesi de hedeflenmiştir. Çalışmanın evreni, araştırmanın yapıldığı zamanı kapsayan dönemde, KKTC’de Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Rastlantısal örneklem tekniğinin kullanıldığı araştırmaya her iki üniversiteden toplam 570 kişi katılmıştır. Çalışmaya konu olan veriler katılımcılardan yüz yüze görüşmeye dayalı anket tekniğiyle toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen bilgilere göre, katılımcılar siyasal bilgilenmede en çok internet ve sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Ayrıca katılımcılar siyasal bilgilenmede kitle iletişim araçlarından en çok sırasıyla internet, gazete ve televizyona güven duymaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
Siyaset ve medya, siyasal bilgilenme, medya

Abstract
News and information (presentation) are important functions of the media. Through mass media, information from many different areas is delivered to people daily, hourly, and even instantly. Today changes, transformation and sharings are experienced very quickly, people intend to transfer the information by sharing at various platforms. One of these areas is the political area. In particular, politicians desire to share their views, actions, and works on any issue with the public immediately. This demand leads to a (tight) link between politics and the mass media that enables the public to reach the easiest way. When mass media are thought to play an important role in people's decisions, behaviors, reactions, or interest in a topic, it seems that these tools are being used more effectively in the political areas. On the other hand, the individuals, especially when they want to learn about what is happening in the country, they front firstly to mass media. Thus, mass media have an important role to play in political knowledge. The aim of this study is to try to determine the dimensions of the role of mass media in political knowledge. With this study, it is aimed to determine the level of trust in mass media by means of political information. The universe of the study consists of students from Lefke European University and Eastern Mediterranean University in the TRNC during the period of the study. A total of 570 students from both universities participated in the research using coincidental sampling technique.The datas which are subject of the research were collected from the participants through face-to-face interviewing. According to the information obtained during the study, participants mostly use the internet and social media for political information. In addition, the participants have the most confidence in internet, newspapers and television from the mass media.

Keywords
Politics and Media, Political Information, Media

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri