English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFaruk Alaeddinoğlu - Nurcan Avşin - Erkan Yılmaz  
Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm Ss, 291-310
Geomorphological Features of the Southeast of Van Lake and Ecotourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Türker - Mehmet Uçar - Muzaffer Ali Ateş  
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları: Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma Ss, 311-333
Perceptions of Tourism Students towards Tourism Industry: A study on Karabuk University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Diker - Taşkın Deniz - Adnan Çetinkaya  
Jeoturizm Kapsamında Safranbolu’da Coğrafi Kaynakların Değerlendirilmesi ve Safranbolu Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi Ss, 334-348
Conformity Evaluation of Geographical Resources in Safranbolu and Determination of Safranbolu Tourism Destination’s Geotourism Potential
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Gürsoy  
Uşak’taki Tarihi Evlerde Çıkmalar Ss, 349-361
Overhangs in Traditional Houses of Uşak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilşad Güzel - Osman Demirdöğen  
Tedarik Zinciri Bütünleşmesi, Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Ss, 362-394
An Investigation on the Relationship Among Supply Chain Integration, Green Supply Chain Implementations and Business Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Kahraman  
Zygmunt Bauman’da Toplum ve Toplumsal Düzen Kavramsallaştırması Ss, 395-404
Society and Social Order Conceptualization at Zygmunt Bauman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Karaman - Ali Naci Tankut - Mehmet Nuri Yıldırım  
Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan Tezgâh Malzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 405-421
A Study on User Preferences Towards Lathe Materials Used in the Kitchen of Housing of Usak Province of Banaz District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgür Seçim  
Sosyal Medyanın Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanılması: Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Ss, 422-434
Usage of the Social Media as a Political Tool: A Study on the Students of Adnan Menderes University, Faculty of Communication
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sırma Oya Tekvar  
Kadın Gazeteci Olmak: Uçan Haber “Kadın ve Medya” Özel Sayısının İncelenmesi Ss, 435-445
Being a Woman Journalist: Analyzing Uçan Haber “Woman and Media” Special Issue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Mehmet Yıldırım - Buse Çeti - Sedef Özcan - Oğuzhan Dülgaroğlu - Fatma Özer  
Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Sağlanması Açısından Türkiye’de Turizm Eğitiminin Analizi Ss, 446-455
The Analysis of Turkey’s Tourism Education Regarding Service Quality Throughout the Tourism Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
Spor ile Siyasetin İlişkisi Üzerine Bir Analiz; Sporu Siyasete Alet Etmek Ss, 456-464
An Analysis on Relation of Sport and Politics; Play Politics with Something
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Korucuk - Hamit Erdal  
Toplam Kalite Yönetimine Askeri Bakış Açısı: Toplam Kalite Liderliği Ss, 465-484
Military Perspective towards Total Quality Management: Total Quality Leadership
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin Yurdasever - Abdullah Karakaya  
İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri Ss, 485-503
The Effects of Administrative Duties to the Career Development of Academic Staff
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buket Buluk - Mustafa Boz  
Online Seyahat Acenteleri Aracılığıyla Seyahat Satın Almada Turist Memnuniyeti: İstanbul Örneği Ss, 504-529
Tourist Satisfaction in Purchasing Trips through Online Travel Agencies: The Case of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Emre Şirin - Murat Aksu  
Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti, Tekrar Satın Alma ve Tavsiye İsteği Üzerine Etkisi: Trabzon Ortahisar Örneği Ss, 530-544
The Effect of Service Quality on Customer Satısfaction, Repurchase and Recommendation Behaviour at Hotel Establishments: Case of Trabzon Ortahisar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
Azerbaycan Muhaceretinin Etkili Bir Yayını; Bildiriş Gazetesi (1930-1931) Ss, 545-558
An Effective Journal of Azerbaijan Immigration; Bildiriş Journal (1930-1931)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin - Lütfiye Talaz  
Bilişim Devrimi, Sibernetik İletişim ve Stratejik Halkla İlişkiler Ss, 559-571
Informatics Revolution, Cybernetics Communication and Strategic Public Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Tolga - Lütfi Atay  
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını Ziyaretçilerinin Profesyonel Turist Rehberlerinden Memnuniyetleri Ss, 572-591
Visitors Satisfaction From Tour Guides in Çanakkale Battles Gallipoli Historical Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Özyürek - Zuhal Begde - N. Ferah Yavuz - İsa Özkan  
Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi Ss, 592-605
Evaluation of Distance Education Applications from Students’ Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri