English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları: Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma
(Perceptions of Tourism Students towards Tourism Industry: A study on Karabuk University Students )

Yazar : Nuray Türker  - Mehmet Uçar - Muzaffer Ali Ateş  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 311-333


Özet
Turizm sektörünün gelecek çalışanları olan turizm bölümü öğrencilerinin turizm sektörüne yönelik algılarının belirlenmesi sektörün sorunlarının, işgörenlerin sektörden uzaklaşma sebeplerini tespit edilmesi ve eğitimli işgörenlerin sektöre çekilmesi açısından önem taşımaktadır. Zira turizm eğitimi alan öğrencilerin önemli bir kısmı sektörün çalışma koşullarının ağır olması nedeniyle başka sektörlere kaymakta ve turizm sektöründen uzaklaşmaktadır. Bu noktadan hareketle öğrencilerin sektöre yönelik algılarının belirlenmesi öğrencileri sektörden uzaklaştıran hususların ortaya konulması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Karabük Üniversitesi turizm bölümünde eğitim gören öğrencilerin turizme yönelik algıları; çalışma koşulları, kişi-turizm uyumu, sosyal statü–terfi, yönetici ve iş arkadaşları, ücret ve ek ödemeler, motivasyon ve özel hayat boyutlarına göre değerlendirilmiştir. Anket tekniği kullanılarak 393 örneklemden elde edilen veriler parametrik olmayan Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H testleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler öğrencilerin; sektörü çalışma koşulları açından olumsuz algıladıklarını göstermektedir. Lisans ve önlisans turizm öğrencilerinin sektör algıları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turizm algısı, turizm öğrencileri, meslek, Karabük.

Abstract
Determining the perceptions of university level tourism students towards tourism industry is a critical issue for identifying the problems of the industry, finding out the reasons that cause employees departing the industry, and attracting educated personnel into the sector. Because a significant number of educated students move away from the sector due to the hard working conditions and shift to other sectors. From this point of view determining the perceptions of tourism students towards the tourism industry is significant in order to find out the reasons that detract students from the sector. In this study, perceptions of Karabük University students studying tourism were examined from the perspectives of working conditions, employee-tourism harmony, social status-promotion, managers and colleagues, wages and additional payments, motivation and private life. Using the survey technique data obtained from the sample of 393 respondents were analyzed by non-parametric tests such as Mann-Whitney U Testi and Kruskal-Wallis H tests. Analysis showed that students have negative perceptions towards the working conditions of the industry. There are also significant differences between the perceptions of undergraduate and graduate degree students towards the industry.

Keywords
Tourism perceptions, tourism students, career, Karabük.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri