Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
7-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVolkan Sancı - Abdullah Karakaya  
İş Güvenliği Uzmanlarının İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği Ss, 1-13
A Study on Job Satisfaction of Occupational Safety Experts: The Black Sea Region Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Alaeddinoğlu - Ramazan Okudum - Mehmet Şeremet  
Literatürde Organik Tarım Terminolojisi: Organik Tarımla İlişkili Dergilerde Bir İçerik Analizi Ss, 14-28
Organic Farming Terminology in the Literature: A Content Analysis of Journals in Organic Farming
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Say  
Çokkültürlülük Kavramı ve Anlamın Çokluğu Ss, 29-39
Concept of Multiculturalism and Multiplicity of Sense
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Alp - Mustafa Sedefoğlu  
Bireysel Kredi Türlerine Göre Kredi Verme Kararını Etkileyen Faktörlerin Ağırlıklarının Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesine Göre Belirlenmesi Ss, 40-55
By Type of Retail Loans Determining the Weight of Credit Factors Affecting the Decision of Crediting in Accordance with Fuzzy Analytic Hierarchy Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Cengiz - Mehmet Şenel  
Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Motivasyonlarının Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği Aracılığıyla İncelenmesi Ss, 56-69
Investigating Consumer Motivations in the Purchase of Organic Foods Using Zaltman Metaphor Elicitation Technique
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Bulut - Melek Şardağ Karabulut  
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sosyal Medya Pazarlamasına Bakışı: Sinop İlinde Bir Araştırma Ss, 70-88
The Outlook of Social Media Marketing in Small and Medium-Sized Enterprises: A Research in Sinop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Güneş - Gürkan Alagöz - Abdullah Uslu  
Kongre Organizasyonlarında Gönüllülük Motivasyonu: I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Örneği Ss, 89-100
Volunteerism Motivation In Congress Organization: 1st National Alternative Tourism Congress Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Karaman - Ahmet Erkan Metin - Şahser Güven  
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği Ss, 101-114
Determination of Forestry Program Students' Tendency of Internship Training: Usak University Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgür Seçim  
Bir Pazarlama Taktiği Olarak Realty Show’larda Gizli Reklam Uygulamaları: “Gerçek Kesit” Örneği Ss, 115-129
Usage of Hidden Advertisments as a Marketing Strategy in Reality Shows: A Study Based On “Gerçek Kesit”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin - Semih Gökçe  
Meclis’te Grubu Bulunan Partilerin, 2015 Genel Seçimlerinde, Gazetelerde Çıkan Miting Haberlerinin İçerik Çözümlemesi Ss, 130-144
Content Analysis of Rally News of Political Parties in the Assembly in the 2015 General Elections
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsel Çiftci  
Politik Krizlerin UNESCO Dünya Miras Alanları Üzerine Etkileri Ss, 145-161
Politicial Crises’ Implications on UNESCO World Heritage Sites
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Edib Gürkan - Gözde Cundu Kaya - Mehmet Ferda Kaya  
Fiyata Bağımlı Deterministik Talep Varsayımı Altında Envanter Modellerini İnceleyen Bir Literatür Araştırması ve Sınıflandırması Ss, 162-188
A Literature Review and Classification on Inventory Models under the Assumption of Price Dependent Deterministic Demand
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Portakalcı  
Ürün Özelliklerinin Bireylerin Tutumları Üzerindeki Etkisi Ss, 189-202
The Impact of Product Features on Attitudes of Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Benek - Murat Erdoğan  
Diğer Alacaklar Hesap Grubunun Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS 1) Göre Açılış Finansal Tablolarına Aktarılması Ss, 203-237
Transferring of Other Account Receivables Group to the Opening Financial Tables According to the Turkish Financial Reporting Standards (TFRS 1)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss369
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Canbulat  
TABĞAÇLAR Han - Türk Sentezinde Sosyal Yaşam ve Yemek Kültürü Ss, 238-264
T’O-PA -WEI Social Life and Food Culture under Han - Turk Syncretism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil Horuzoğlu  
İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi Ss, 265-281
The Analysis of Work Accident in terms of Workplace Safety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz Şeker  
Adalet Olgusu ve Sosyal Refahın Gelişimine Yönelik Sosyolojik ve Tarihsel Bir Çözümleme Ss, 282-301
The Justice Phenomenon and a Sociological and Historical Analysis of the Development of Social Welfare
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgür Seçim  
Radyonun Bir Haber Alma Aracı Olarak Kullanılması: Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Ss, 302-317
Using Radio as a Source of News: A Case Study on Adnan Menderes University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner Zorbay  
1950’ler Türk Dış Politikasında Göç Meselesi Yugoslavya’dan Türkiye’ye Serbest Göç ve Köprülü/Titoveles İlçesi Örneği Ss, 318-335
The Issue of Migration in Turkish Foreign Policy Free Migration From Yugoslavia to Turkey and Case of Köprülü/Titoveles District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Ahmet Arakaya  
Eğitim Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Öğrenci İşleri Birimi Örneği Ss, 336-350
Measurement of Service Quality in Education Sector: The Example of Student Affairs Unit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Fahri Altıntaş - Fatma Zehra Tan  
KOBİ'lerin Ortaklık Modelleri Algılamalarının Analizi: Karabük İli Örneği Ss, 351-394
Perception analysis of Partnership Models for SMEs: A Comparison Case in Karabük Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Erkan Güray  
Cindy Sherman’ın Fotoğraflarında Gerçeklik Algısı Ss, 395-412
Perception of Reality on Cindy Sherman’s Photographs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Sibel Çobanoğlu  
Ev Kadınlarının Turizm Amaçlı Yöresel Yemek Üretimine Bakış Açıları: Bartın İli Örneği Ss, 413-427
The Views of Housewives towards Touristic Local Food Production: The Case of Bartın Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri