Türkçe

Quick accessDiğer Alacaklar Hesap Grubunun Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS 1) Göre Açılış Finansal Tablolarına Aktarılması
(Transferring of Other Account Receivables Group to the Opening Financial Tables According to the Turkish Financial Reporting Standards (TFRS 1) )

Author : Ayhan Benek   - Murat Erdoğan  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 203-237


Özet
Tek Düzen Hesap Planı muhasebe sistemi içerisinde Diğer Alacaklar hesap grubu; işletmenin esas faaliyet dışında kalan ve kısa vadede (en çok bir yıl içinde) tahsil edilmesi planlanan senetli, senetsiz alacak ile bu gruba ait şüpheli alacak ve şüpheli alacak karşılığının izlenmesi ile ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye Muhasebe Standartları rehberliğinde, TDHP’de yer alan Diğer Alacaklar grubundaki hesapların Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına çevrilmesini incelemek ve araştırmaktır. Bu süreçte, Diğer Alacaklar hesap grubunun Türk Vergi Usul Kanunu’ndan TFRS’ye ilk geçiş aşamasında ne tür farklılıkların ortaya çıktığını ve Tek Düzen Hesap Planındaki Diğer Alacaklar grubundaki hesapların TFRS’de hangi hesaplarla bağlantı kurulduğu MOMTOS-DR yazılımı kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde, işletme dışındaki kullanıcılara şeffaf, karşılaştırılabilir, doğrulanabilir, anlaşılabilir finansal tablolarla gerçeğe uygun bir şekilde sunum yapılarak ihtiyaca uygun faydalı finansal bilgi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Diğer Alacaklar, MOMTOS-DR

Abstract
Other Accounts within the Uniform Accounting Plan accounting system is monitoring the account receivables, suspicious receivables and doubtful receivables that are excluded from the main activity of the enterprise and planned to be collected in short term (at most within one year),. The purpose of this study is to examine the conversion of the accounts in the Other Receivables group in TPL into Turkish Financial Reporting Standards. In this process, it was attempted to explain what kind of differences occurred in the first transition stage of TFRS from the Turkish Tax Procedural Law of the Other Accounts Receivable Group and which accounts were linked to the accounts in the Other Receivables in the Uniform Chart of Accounts in TFRS using MOMTOS-DR software. The study presents transparent, comparable, verifiable, and comprehensible financial information for external users.

Keywords
Turkish Financial Reporting Standards (TFRS), Turkish Accounting Standards (TMS), Other Receivables,

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri