Türkçe

Quick accessOrmancılık ve Orman Ürünleri Programı Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği
(Determination of Forestry Program Students' Tendency of Internship Training: Usak University Case )

Author : Abdurrahman Karaman   - Ahmet Erkan Metin - Şahser Güven  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 101-114


Özet
Mesleki ve teknik eğitim öğretimin yapıldığı kurumlarda staj, ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere deneyim ve beceri kazandırmanın en önemli yoludur. Ayrıca staj hem öğrencilerin iş ortamını tanıma, teorik ve uygulama bilgilerini karşılaştırma, mesleki deneyimlerini artırmak hem de kurum ve kuruluşların nitelikli ara elaman ihtiyaçlarına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri programında öğrenim gören öğrencilerinin yaz stajı eğitimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde mevcut sorunlara, staj verimliliğini arttırmaya yönelik bir takım öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma materyali olarak, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri programı öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemi ile 81 tanesi seçilmiştir. Bu öğrencilere anket uygulanmıştır. Anket çalışması 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin demografik yapı ve staj yeri ile ilgili bilgileri, ikinci bölümde ise stajın önemi ve işleyişi ile ilgili 5’li Likert tipi sorular bulunmaktadır. Öğrencilerden, soruları cevaplandırırken, her bir bölümde yer alan soruya önem derecelerine göre en uygun cevabı vermeleri istenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin staj yapılması hakkında eğilimleri ortaya konulmuştur. Öğrencilerin, stajda mesleki becerilerini kullanma imkânı bulduklarını, problemleri görme çözme imkânı bulduklarını ve mesleki alanda takım çalışmasına katıldıklarını belirtmişlerdir. Staj yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun stajdan olumlu sonuçlar aldığı araştırma sonucunda görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Staj Eğitimi, Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü.

Abstract
At institutions where vocational and technical education is provided, it is the most important way of gaining experience and skills for students at undergraduate level. The internship is aimed at defining the business environment of the students, comparing the theoretical and practical knowledge, increasing their professional experience and contributing to the needs of qualified intermediaries of institutions and organizations. In this study, it was aimed to determine the opinions of the students of Uşak University Banaz Vocational School Forestry and Forestry program on the summer internship education and to develop some suggestions for existing problems and increasing internship productivity in the framework of the results obtained. As the research material, 81 people were selected easy sampling method among the students of Uşak University Banaz Vocational School Forestry and Forestry program. A questionnaire was applied to these students. The questionnaire consists of two parts. The first part deals with the demographic structure and the internship place of the students and the second part has the Likert with five type questions about the importance and the function of the internship. When students answer the questions, they are asked to answer the questions in each section according to their importance. As a result, the tendencies of the students about the internship were revealed. During the internship, students stated that they had the opportunity to apply the theoretical training they had received, they could have an idea about directing their future work life, the internships contribution to the development of the confidence of theirselves, and they got the opportunaty to participate in the professional field team work. As the result of the research; a large majority of students who took internships were found to be received positive results from the internship.

Keywords
Internship Education, Vocational School, Department of Forestry

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri