English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

7-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVolkan Sancı - Abdullah Karakaya  
İş Güvenliği Uzmanlarının İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği Ss, 1-13
A Study on Job Satisfaction of Occupational Safety Experts: The Black Sea Region Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Alaeddinoğlu - Ramazan Okudum - Mehmet Şeremet  
Literatürde Organik Tarım Terminolojisi: Organik Tarımla İlişkili Dergilerde Bir İçerik Analizi Ss, 14-28
Organic Farming Terminology in the Literature: A Content Analysis of Journals in Organic Farming
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Say  
Çokkültürlülük Kavramı ve Anlamın Çokluğu Ss, 29-39
Concept of Multiculturalism and Multiplicity of Sense
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Alp - Mustafa Sedefoğlu  
Bireysel Kredi Türlerine Göre Kredi Verme Kararını Etkileyen Faktörlerin Ağırlıklarının Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesine Göre Belirlenmesi Ss, 40-55
By Type of Retail Loans Determining the Weight of Credit Factors Affecting the Decision of Crediting in Accordance with Fuzzy Analytic Hierarchy Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Cengiz - Mehmet Şenel  
Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Motivasyonlarının Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği Aracılığıyla İncelenmesi Ss, 56-69
Investigating Consumer Motivations in the Purchase of Organic Foods Using Zaltman Metaphor Elicitation Technique
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Bulut - Melek Şardağ Karabulut  
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sosyal Medya Pazarlamasına Bakışı: Sinop İlinde Bir Araştırma Ss, 70-88
The Outlook of Social Media Marketing in Small and Medium-Sized Enterprises: A Research in Sinop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Güneş - Gürkan Alagöz - Abdullah Uslu  
Kongre Organizasyonlarında Gönüllülük Motivasyonu: I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Örneği Ss, 89-100
Volunteerism Motivation In Congress Organization: 1st National Alternative Tourism Congress Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Karaman - Ahmet Erkan Metin - Şahser Güven  
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği Ss, 101-114
Determination of Forestry Program Students' Tendency of Internship Training: Usak University Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgür Seçim  
Bir Pazarlama Taktiği Olarak Realty Show’larda Gizli Reklam Uygulamaları: “Gerçek Kesit” Örneği Ss, 115-129
Usage of Hidden Advertisments as a Marketing Strategy in Reality Shows: A Study Based On “Gerçek Kesit”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin - Semih Gökçe  
Meclis’te Grubu Bulunan Partilerin, 2015 Genel Seçimlerinde, Gazetelerde Çıkan Miting Haberlerinin İçerik Çözümlemesi Ss, 130-144
Content Analysis of Rally News of Political Parties in the Assembly in the 2015 General Elections
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsel Çiftci  
Politik Krizlerin UNESCO Dünya Miras Alanları Üzerine Etkileri Ss, 145-161
Politicial Crises’ Implications on UNESCO World Heritage Sites
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Edib Gürkan - Gözde Cundu Kaya - Mehmet Ferda Kaya  
Fiyata Bağımlı Deterministik Talep Varsayımı Altında Envanter Modellerini İnceleyen Bir Literatür Araştırması ve Sınıflandırması Ss, 162-188
A Literature Review and Classification on Inventory Models under the Assumption of Price Dependent Deterministic Demand
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Portakalcı  
Ürün Özelliklerinin Bireylerin Tutumları Üzerindeki Etkisi Ss, 189-202
The Impact of Product Features on Attitudes of Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Benek - Murat Erdoğan  
Diğer Alacaklar Hesap Grubunun Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS 1) Göre Açılış Finansal Tablolarına Aktarılması Ss, 203-237
Transferring of Other Account Receivables Group to the Opening Financial Tables According to the Turkish Financial Reporting Standards (TFRS 1)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss369
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Canbulat  
TABĞAÇLAR Han - Türk Sentezinde Sosyal Yaşam ve Yemek Kültürü Ss, 238-264
T’O-PA -WEI Social Life and Food Culture under Han - Turk Syncretism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil Horuzoğlu  
İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi Ss, 265-281
The Analysis of Work Accident in terms of Workplace Safety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz Şeker  
Adalet Olgusu ve Sosyal Refahın Gelişimine Yönelik Sosyolojik ve Tarihsel Bir Çözümleme Ss, 282-301
The Justice Phenomenon and a Sociological and Historical Analysis of the Development of Social Welfare
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgür Seçim  
Radyonun Bir Haber Alma Aracı Olarak Kullanılması: Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Ss, 302-317
Using Radio as a Source of News: A Case Study on Adnan Menderes University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner Zorbay  
1950’ler Türk Dış Politikasında Göç Meselesi Yugoslavya’dan Türkiye’ye Serbest Göç ve Köprülü/Titoveles İlçesi Örneği Ss, 318-335
The Issue of Migration in Turkish Foreign Policy Free Migration From Yugoslavia to Turkey and Case of Köprülü/Titoveles District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Ahmet Arakaya  
Eğitim Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Öğrenci İşleri Birimi Örneği Ss, 336-350
Measurement of Service Quality in Education Sector: The Example of Student Affairs Unit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Fahri Altıntaş - Fatma Zehra Tan  
KOBİ'lerin Ortaklık Modelleri Algılamalarının Analizi: Karabük İli Örneği Ss, 351-394
Perception analysis of Partnership Models for SMEs: A Comparison Case in Karabük Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Erkan Güray  
Cindy Sherman’ın Fotoğraflarında Gerçeklik Algısı Ss, 395-412
Perception of Reality on Cindy Sherman’s Photographs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Sibel Çobanoğlu  
Ev Kadınlarının Turizm Amaçlı Yöresel Yemek Üretimine Bakış Açıları: Bartın İli Örneği Ss, 413-427
The Views of Housewives towards Touristic Local Food Production: The Case of Bartın Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri