Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
12-1 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHakan Öngören - Mehmet Zaman  
Kültürel Miras Kaynaklarının Turistlerin Tutum ve Değerlendirmelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Tarihi Yarımada Örneği Ss, 1-21
A Study on the Effects of Cultural Heritage on the Attitudes and Evaluations of Tourists: The Case of the Historic Peninsula
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Köşker  
Batı Karadeniz Bölümünün Coğrafi İşaretli Ürünlerinin Tespiti ve Bunların Turistik Önemi Ss, 22-35
Determination of Geographically Indicated Products of the Western Black Sea Region and Their Touristic Importance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kuttusi Zorlu - Ali Yılmaz  
Weber’in Rasyonalitesi Perspektifinden Sakinlerin Turizme Karşı Algı ve Tutumları: Güzelyurt İlçesi (Aksaray) Örneğinde Ampirik Bir Analiz Ss, 36-55
Residents' Perceptions and Attitudes towards Tourism from the Weber's Rationality Perspective: An Empirical Analysis for the Case of Guzelyurt District (Aksaray)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Üçok - Ömer Lütfü Çorbacı - Türker Oğuztürk - Gülcay Ercan Oğuztürk - Fatma Aydın  
Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerinin Turizm Potansiyeline Etkisi: Rize Ziraat/ Botanik Çay Bahçesi Örneği Ss, 56-67
The Effect of Natural and Cultural Landscape Value on Tourism Potential: The Case of Rize Botanic/Ziraat Tea Garden
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda Kayapınar  
Cezayir’in İşgali Öncesinde Fransa’nın Mehmet Ali Paşa’yı Kullanma Planı Ss, 68-77
France’s Plan of Using Mehmet Ali Pasha Before the Occupation of Algeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuna Batuhan  
2026 Kış Olimpiyat Oyunları Ev Sahipliği Aday Şehirlerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Erzurum İçin Öneriler Ss, 78-92
Comparative Analysis of Candidate Cities to Host 2026 Winter Olympic Games and Suggestions for Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Şimşek  
Abana-İnebolu-Cide Kıyı Şeridinde Deniz Ürünleri Rotasının Oluşturulması ve Turizme Kazandırılması Ss, 93-100
Establishing a Seafood Route on the Abana-Inebolu-Cide Coastline and Bringing it to Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Coşkunoğlu Kaya - Ahmet Gürbüz  
Devletin Sigara Kullanımı Üzerine Pazarlamama (Demarketing) Uygulamaları ve Tüketiciler Üzerinde Covid-19 Dönemindeki Etkisi Ss, 101-124
Demarketing Practices of the Government on Cigarette Use and its Effect on Consumers During the Covid-19 Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işılay Konak  
Yüzey Kaplama Çinilerinde Görülen Bozulmalar ve Bozulmaların Tespitine İlişkin Çizelge Önerisi Ss, 125-146
Deteriorations Observed in Surface Tiles and Chart Suggestion on Determination of Deteriorations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer Kart Aktaş  
Kültürel Peyzaj Alanlarında Afetler ve Riskler: İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 147-162
Disasters and Risks in Cultural Landscapes: An Assessment on the Historical Peninsula Management Plan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seher Çelik Yeşil - Çetin Akkuş  
Tescillenen Yöresel Yemek İsimlerinin Yaygın Kullanımla Uyumu: Kastamonu Simidi mi Kel Simit mi? Ss, 163-172
Compatibility of Registered Local Food Names with Common Use: Kastamonu Bagel or Kel Bagel?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel Bulut - Işıl Usta Kara  
Covid-19 ve Risk Yönetimi: Sistematik Bir İnceleme Ss, 173-186
Covid-19 And Risk Management: A Systematic Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Murat Koçoğlu - Nazlı Sipahi  
Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mimari Yapıların İncelenmesi: İzmir Örneği Ss, 187-203
Examination of Architectural Buildings as a Destination Attraction Element: Izmir Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Biçer  
Örgütlerde İzleyici Etkisi ve İşyeri Zorbalığı Arasındaki İlişki ve Olumsuz Sonuçlarının Üstesinden Gelmenin Yolları Ss, 204-217
The Connection between the Bystander Effect and Workplace Bullying in Organizations and the Ways to Overcome its Major Negative Outcomes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Sarı Gök  
Kültürel Miras Turizmi Araştırmalarının Görsel Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi Ss, 218-234
Bibliometric Analysis of Cultural Heritage Tourism Studies with Visual Mapping Technique
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri