Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
6-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNuray Türker - Şengül Selçuk - Aygül Özyıldırım  
Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Safranbolu Örneği Ss, 1-13
The Effect of Tourism in Residents' Quality of Life: The Case of Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saida Ahmadova - Orhan Akova  
Türkiye’de Organik Ekoturizm Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 14-29
A Research on Organic Ecotourism Farms in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss132
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Hasan Örkcü - Eda Çakmak  
Türkiye’deki İllerin Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Temel Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanarak İncelenmesi Ss, 30-48
The Evaluation of Efficiency of Provinces in Turkey by Socio-Economic Main Indicators Using Data Envelopment Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Türker - Hanife Ölçer - Arzuhan Aydın  
Yerel Halkın Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Safranbolu Örneği Ss, 49-62
Leisure Time Habits of Residents: A Case Study on Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Polat Can  
Hizmet Kalitesinin Servqual Ölçeği İle Ölçülmesi: Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 63-83
The Measurement of Service Quality with Servqual Scale: A Research on Uşak University Central Library
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Diker - Adnan Çetinkaya - Ahmet Cinkara  
Hava Sporları Turizmi ve Safranbolu'nun Hava Sporları Potansiyelinin Belirlenmesi Ss, 84-100
Air Sports Tourism and Determination of Safranbolu's Air Sports Potential
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma İgüs  
Balkanlar'dan Anadolu'ya Boza ve Türleri ile Türkiye’deki Balkan Kökenli Bozacılar Ss, 101-111
Boza and its Types From Balkans to Anatolia and the Boza Masters of Balkan Origin in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Vehbi İmamoğlu  
XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Dönüşüm ve Siyasi Bloklaşma Ss, 112-125
Economic Transformation and Formation of Political Blocks in Ottoman State in the XXth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şefik Okan Mercan  
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel İşletmelerini Çevre Duyarlılığı Açısından Değerlendirmeleri Ss, 126-144
Undergraduate Tourism Students’ Evaluation of the Hotel Enterprises in Terms of Environmental Awareness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Türkoğlu - Utku Ongun  
Isparta İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Çalışma Ss, 145-161
A Theoretical Study on the Assessment of Tourism Potential of Isparta Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Özçınar - Tuğba H. Öztürk  
The Intellectual Structure of Media Literacy Field Ss, 162-179
Medya Okuryazarlığı Alanının Kavramsal Yapısının Belirlenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Özdemir Yılmaz - Ozan Özok - Barış Erdem  
Konaklama İşletmelerinde Çevre Dostu Uygulamalar: Bodrum Örneği Ss, 180-197
Environmentally Friendly Practices in Accommodation Enterprises: A Case Study in Bodrum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin - Emine Hilal Özbay  
Halkla İlişkiler Uygulamalarından Beyaz Masa: Uşak Belediyesi Örneği Ss, 198-209
White Table of Public Relations Practice: The Case of the Municipality of Uşak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss211
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Dursunoğlu  
Sosyal Darwinizm Ss, 210-221
Social Darwinism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Dilek Kar - Feyzullah Şahin  
Bilimsel Yetenek ve Yaratıcılık Ss, 222-250
Scientific Ability and Creativity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Köksal Koçer  
İlişki Yönetimi: Turizm İçin Boyutlar Ss, 251-268
Relationship Management: Dimensions for Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Ali Ünlü  
(Bilimsel) Yaratıcılık Çeşitleri: Hiyerarşik Alana Özgü Eğilim, Gelişim ve Başarı Modeli Ss, 269-290
Varieties of (Scientific) Creativity A Hierarchical Model of Domain-Specific Disposition, Development, and Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri