Türkçe

Quick accessTürkiye’de Organik Ekoturizm Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Organic Ecotourism Farms in Turkey )

Author : Saida Ahmadova   - Orhan Akova  
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 6-1
Page : 14-29


Özet
Son yıllarda gerek dünyada gerek Türkiye’de turistlerin turizm eğilimleri incelendiğinde turizm hareketlerine katılanların turizmden beklentilerinin değişmekte olduğu görülmektedir. İnsanlar kalabalık ve alışılmış turizm merkezlerinden uzaklaşarak alternatif turizm türlerinden biri olan ekoturizme gittikçe daha fazla katılmaktadırlar. Çiftlik turizmi, gelen ziyaretçilerin hem tarım ve hayvancılık, hem de çeşitli ekoturizm faaliyetlerini birlikte kullanabilmesini sağlayan, bunun yanı sıra yöre halkına ekonomik anlamda ek gelir kazandıran, aynı zamanda bölgenin kültürel anlamda tanıtılmasına da katkıda bulunan bir turizm çeşididir. Çevreye geri dönüşü olmayan zararlar veren kitle turizminin aksine sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda gelişen çiftlik turizminin Türkiye’de de uygulama alanları genişlemektedir. Bu çalışmanın amacı, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin TaTuTa projesi kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren organik ekoturizm çiftliklerinin turizm işletmeciliği açısından incelenmesidir. Bu kapsamda bu çiftliklerin müşteri profilleri, sunulan ürün özellikleri, yönetim ve organizasyon biçimleri, pazarlama stratejileri, insan kaynakları yönetimi gibi turizm işletmeciliği uygulamaları araştırılmıştır. Bu doğrultuda çiftliklere anket çalışması uygulanarak çiftlik yöneticilerinin fikir ve düşünceleri incelenmiş, ortaya çıkan bulgular tartışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda çiftliklerin müşteri profillerinin çoğunlukla gönüllü, stajyer, yarı gönüllü, aynı zamanda belirli bir ücret karşılığında gelen yabancı ve yerli misafirler olduğu sonucuna varılmıştır. Çiftliklerin tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri genelde Buğday Derneği tarafından gerçekleştirilse de organik ürün pazarlaması yapan çiftlikler aynı zamanda bu ürünlerin üretimi, tanıtımı, satışı ile de uğraşmaktadır. Çiftliklerin büyük bir kısmında insan kaynakları yönetimi departmanı bulunmamakta, bu görevi çiftlik sahibi veya yöneticisi olan bir kişi üstlenmektedir. Bu çalışmada ayrıca elde edilen bulgular tartışılarak yerel ve merkezi hükümetlere, çiftlik yöneticileri ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Alternatif turizm, Ekoturizm, Çiftlik turizmi, Organik Ekoturizm Çiftlikler.

Abstract
In recent years’ when tourism trends examined both in the world and in Turkey, it is noticed that, the expectations of the tourists have changed. People have moved away from crowded, usual tourism centers to rural areas and participated in ecotourism activities which is one of the alternative types of tourism. Farm tourism is a type of tourism which allows visitors to use both agriculture and livestock and various ecotourism activities together, as well as it brings extra income to the local people of the region, at the same time it contributes the promotion of the region. Contrary to the mass tourism which has irreversible environmental damages, farm tourism’s implementation areas have been expanding in Turkey. The aim of this paper is to examine organic ecotourism farms of Wheat Ecological Life Support Association’ of TaTuTa project operating in different regions of Turkey in the context of tourism management. In this context, tourism management applications such as customer profiles, the features of product, managerial and organizational styles, marketing strategies, human resources management were analyzed. Fort his purpose farm managers’ opinions and ideas were examined by applying a questionnaire and findings were discussed. It is concluded that the guests visiting farms are mostly volunteers, interns, semivoluntaries, also they are domestic and foreign visitors who pay for accommodation. Although promotion and marketing activities of farms are conducted by the Wheat Marketing Association, farms also market their organic products, advertise and sell these products. There is no human resources department in the farms, this task is provided by the owner or the manager of the farm. Besides in this paper after dicussion of the findings, some suggestions are offered for the local and central authorities, farm managers and researchers.

Keywords
Alternative Tourism, Ecotourism, Farm Tourism, Organic Ecotourism Farms.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri