Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
10-4 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Aralık2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin Vehbi İmamoğlu - Fatma Siyimer İmamoğlu  
Coronavirüs Salgını ve Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Öğretmen Görüşleri: Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi ve Şehit Ertan Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi (Sinop) Örneği Ss, 742-761
Teacher Views on Coronavirüs Epidemic and Distance Education Process: Şehit Bülent Yalçın Sport High School and Şehit Ertan Yılmaz Fine Arts High School (Sinop) Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Özden Toprak - Olgun Küçük  
Toplumsal Yaşamda ve Sosyal Medyada Kötülüğün Konumlandırılışı: Konya Örneği Ss, 762-774
The Positioning of Evil in Social Life and Social Media: Konya Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut887
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Köşker  
Coğrafi İşaret Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi Ss, 775-787
Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses Written on Geographical Indications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altan Ayan  
Mutluluk Düzeyinin Atılganlık ve Genel Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi Ss, 788-805
The Effect of the Level of Happiness on Assertiveness and General Procrastination Behavior
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut909
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri Yıldırım  
Alışveriş Merkezlerindeki Mevcut Eksiklik ve Olumsuzlukların Mekânsal Tasarım Açısından İncelenmesi: Karabük Halkı Üzerine Bir Araştırma Ss, 806-834
Investigation of Existing Deficiencies and Disadvantages in Shopping Centers in Terms of Spatial Design: A Study on Karabük People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Bilgen - İ.M.V. Noyan Güven  
Daday Elmayazı Köyü Camii Kalem İşleri ve Mevcut Korunma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 835-853
An Evaluation on the Wall Paintings and the Current Conservation Status of Daday Elmayazı Village Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi Cenap Topçu  
How Does Consumer Materialism Relate with 4-Factor INDCOL? Ss, 854-862
Tüketici Materyalizmi 4-Faktörlü INDCOL ile Ne Denli İlişkilidir?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut911
Özet | Abstract | Tam Metin |

Köksal Bilirdönmez  
Tipografide Renk ve Rengin Kullanımı Ss, 863-883
The Usage of Color and Color in Typograph
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut Yılmaz  
Sapkınlık Sosyolojisi’ne Sinemasal Bir Yaklaşım: A Clockwork Orange Ss, 884-900
A Cinematic Approach to the Sociology of Deviance: A Clockwork Orange
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut914
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ.M.V.Noyan Güven - Muhammet Bilgen  
Kastamonu (Daday) Ertaş Köyü Camii Kalem İşleri ve Mevcut Korunma Durumu Ss, 901-918
Kastamonu (Daday) Ertaş Village Mosque Wall Paintings and Current Conservation Status
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Gözen - Hüseyin Akgül  
Elektrik Üretiminde Kaynak Tercihini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Değerlendirme Ss, 919-938
An Evaluation on the Factors Affecting Resource Choice in Electricity Generation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil Kösali Muş  
I. Alâeddin Keykubad Dönemi (1220-1237) Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyûbîler Arasındaki Elçilik İlişkileri Ss, 939-951
During I. Alâeddin Keykubat's Sovereignty (1220-1237) The Relationship of Embassies between the Turkey Seljuk State and Ayyubids
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan İlden - Merve Mehtap Tufan  
Postmodern Sanatta Nesnenin Görevi Ss, 952-965
Position of Object in Postmodern Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet Akyol  
Turizm Faaliyetleri ve Ekonomik Büyüme ile Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği Ss, 966-977
Investigation of the Relationship between Tourism Activities and Economic Growth and Income Inequality: The Example of Developed and Developing Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma Ebru Şentürk - Havva Tarakçı  
Alışverişte Seni Kim Yönlendiriyor? Testosteron Mu Östrojen Mi? Ss, 978-994
Who Guides You in Shopping? Testosteron or Estrogen?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut910
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Taşbaş - Muhammet Belen  
Şirketlerin Sahiplik Yapısı ile Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki: BIST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama Ss, 995-1009
The Relationship between Ownership Structures and Capital Structures of Corporations: An Application on BIST Manufacturing Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime Göktaş Kulualp - Aynur Demir  
Çeşitlilik Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Kimya Endüstrisinde İncelenmesi Ss, 1010-1026
Investigation of the Relationship Between Diversity Management and Organizational Commitment in the Chemical Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri Dağı  
Türkistan Kam/Şamanlarından Anadolu Halay Başlarına Ss, 1027-1045
From Khams/Shamans of Turkestan to Heads of Halay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut962
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri