Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
6-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFaruk Alaeddinoğlu - Nurcan Avşin - Erkan Yılmaz  
Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm Ss, 291-310
Geomorphological Features of the Southeast of Van Lake and Ecotourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Türker - Mehmet Uçar - Muzaffer Ali Ateş  
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları: Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma Ss, 311-333
Perceptions of Tourism Students towards Tourism Industry: A study on Karabuk University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Diker - Taşkın Deniz - Adnan Çetinkaya  
Jeoturizm Kapsamında Safranbolu’da Coğrafi Kaynakların Değerlendirilmesi ve Safranbolu Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi Ss, 334-348
Conformity Evaluation of Geographical Resources in Safranbolu and Determination of Safranbolu Tourism Destination’s Geotourism Potential
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Gürsoy  
Uşak’taki Tarihi Evlerde Çıkmalar Ss, 349-361
Overhangs in Traditional Houses of Uşak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilşad Güzel - Osman Demirdöğen  
Tedarik Zinciri Bütünleşmesi, Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Ss, 362-394
An Investigation on the Relationship Among Supply Chain Integration, Green Supply Chain Implementations and Business Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Kahraman  
Zygmunt Bauman’da Toplum ve Toplumsal Düzen Kavramsallaştırması Ss, 395-404
Society and Social Order Conceptualization at Zygmunt Bauman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Karaman - Ali Naci Tankut - Mehmet Nuri Yıldırım  
Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan Tezgâh Malzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 405-421
A Study on User Preferences Towards Lathe Materials Used in the Kitchen of Housing of Usak Province of Banaz District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgür Seçim  
Sosyal Medyanın Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanılması: Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Ss, 422-434
Usage of the Social Media as a Political Tool: A Study on the Students of Adnan Menderes University, Faculty of Communication
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sırma Oya Tekvar  
Kadın Gazeteci Olmak: Uçan Haber “Kadın ve Medya” Özel Sayısının İncelenmesi Ss, 435-445
Being a Woman Journalist: Analyzing Uçan Haber “Woman and Media” Special Issue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Mehmet Yıldırım - Buse Çeti - Sedef Özcan - Oğuzhan Dülgaroğlu - Fatma Özer  
Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Sağlanması Açısından Türkiye’de Turizm Eğitiminin Analizi Ss, 446-455
The Analysis of Turkey’s Tourism Education Regarding Service Quality Throughout the Tourism Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
Spor ile Siyasetin İlişkisi Üzerine Bir Analiz; Sporu Siyasete Alet Etmek Ss, 456-464
An Analysis on Relation of Sport and Politics; Play Politics with Something
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Korucuk - Hamit Erdal  
Toplam Kalite Yönetimine Askeri Bakış Açısı: Toplam Kalite Liderliği Ss, 465-484
Military Perspective towards Total Quality Management: Total Quality Leadership
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin Yurdasever - Abdullah Karakaya  
İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri Ss, 485-503
The Effects of Administrative Duties to the Career Development of Academic Staff
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buket Buluk - Mustafa Boz  
Online Seyahat Acenteleri Aracılığıyla Seyahat Satın Almada Turist Memnuniyeti: İstanbul Örneği Ss, 504-529
Tourist Satisfaction in Purchasing Trips through Online Travel Agencies: The Case of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Emre Şirin - Murat Aksu  
Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti, Tekrar Satın Alma ve Tavsiye İsteği Üzerine Etkisi: Trabzon Ortahisar Örneği Ss, 530-544
The Effect of Service Quality on Customer Satısfaction, Repurchase and Recommendation Behaviour at Hotel Establishments: Case of Trabzon Ortahisar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
Azerbaycan Muhaceretinin Etkili Bir Yayını; Bildiriş Gazetesi (1930-1931) Ss, 545-558
An Effective Journal of Azerbaijan Immigration; Bildiriş Journal (1930-1931)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin - Lütfiye Talaz  
Bilişim Devrimi, Sibernetik İletişim ve Stratejik Halkla İlişkiler Ss, 559-571
Informatics Revolution, Cybernetics Communication and Strategic Public Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Tolga - Lütfi Atay  
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını Ziyaretçilerinin Profesyonel Turist Rehberlerinden Memnuniyetleri Ss, 572-591
Visitors Satisfaction From Tour Guides in Çanakkale Battles Gallipoli Historical Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Özyürek - Zuhal Begde - N. Ferah Yavuz - İsa Özkan  
Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi Ss, 592-605
Evaluation of Distance Education Applications from Students’ Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri