Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
9-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGhadir Golkarian  
Lobi Faaliyetlerinde İran'ın Stratejisi ve Bakış Açısı Ss, 383-399
Iran's Strategy and Perspectives in Lobbying
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife Ölçer - Ahmet Gürbüz - Nurettin Ayaz  
Destinasyonlarda Konaklama Hizmet Kalitesi Ölçümü: Safranbolu Örneği Ss, 400-417
The Measurement of Accommodation Service Quality in Destinations: The Case of Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Mustafa Öntuğ - İbrahim Çetin  
Yerel Bir Basın Organı Olarak Tarsus Gazetesinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Propaganda Faaliyetleri (23 Haziran 1925-22 Mart 1926) Ss, 418-434
The Propogand Activities of Tarsus Newspaper as a Local Press Organization in the First Years of the Republic (23 June 1925-22 March 1926)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Aksu - Nedim Görman  
Yerel Halkın Cittaslow Hareketi Bağlamında Turizm Algısı: Seferihisar ve Gökçeada’da Bir Araştırma Ss, 435-456
Local Communities Perception towards Tourism in the Context of Cittaslow Movement: A Research in Seferihisar and Gökçeada
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Türker - Burak Uyanık - Barış Barlas  
Türkiye’de Meydana Gelen Su Sporları Kazalarının İncelenmesi Ss, 457-471
Examination of Water Sports Accidents in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin - Ercan Yılmaz  
Televizyon Reklamlarında Ünlü Kullanımının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi: Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Ss, 472-488
Evaluation of Celebrity Usage in Television Advertisements: Research on The Students of Uşak University Communication Faculty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Akdoğan  
İbn Dakîki'l-Îd ve Şerhu’l-Erba‘ine Hadîsen En-Nebeviyye Adlı Eseri Bağlamında Hadis Şerh Metodu Ss, 489-503
Ibn Dakik Al-Id and Hadıth Commentary Method in the Context of His Study Sharh Al-Arbain Hâdisan Al-Nabaviyyah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Deniz  
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çalışma Hayatının Uzmanlaşma Süreci ve Sovyetler Birliği’nin Etkisi Ss, 504-521
The Process of Specialisation in Work Life and the Russian Affect from Ottoman Times to Turkish Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal Hayır  
Lise Öğrencilerinin İnternet Ortamında Fazla Vakit Geçirme Nedenleri Üzerine Bir İnceleme: İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Örneği Ss, 522-536
Investigation of the Reasons of High School Students Spending More Time on the Internet: A Case Study on İstanbul Köy Hizmetleri Anatolian High School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nayef Jomaa Jomaa - Mosab Ismail Banat - Ahmad Affendi Shabdin  
Lisansüstü EFL Öğrencilerinin Ikinci Dilde Yazma Üzerine Öğretmenler Tarafindan Verilen Geribildirime Yönelik Bakış Açıları Ss, 537-555
EFL Postgraduate Students’ Perspectives towards Teachers’ Feedback on L2 Writing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss727
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Pınar Kaya  
Türkiye’de Denetim Alanında Yazılmış Olan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi (1995-2018) Ss, 556-576
Evaluation of Doctoral Dissertations in the Field of Auditing in Turkey (1995-2018)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Temelli - Dilek Şahin  
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişmenin Çevresel Kalite Üzerine Etkisinin Analizi Ss, 577-593
Analysis of the Effects Financial Development, Economic Growth and Technological Development on Environmental Quality in Emerging Market Economies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet Aydoğan  
Tezkiretü’l -Bünyan’daki Mimari Terimler Hakkında Ss, 594-609
About the Architectural Terms of Tezkiretu’l-Bunyan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Ayyıldız  
Turistik Konak İşletmelerinde Mutfağın Fiziksel Koşullarının Önemi: Safranbolu Yöresel Mutfak Mimarisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 610-625
Importance of the Physical Conditions of the Kitchen in Touristic Mansions: A Research on the Design of Local Kitchen in Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar İsmail Gülünay - Numan Bahadır Kayışoğlu - Ekrem Levent İlhan  
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ss, 626-639
An Analysis of Pre-Service Physical Education Teachers’ Attitudes Towards Intellectually Disabled Children According to Several Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Kaya - Hande Kılıçarslan  
Sivas İli Altınyayla İlçesi Merkez (Tonus) Camisi Vaaz Kürsüsü Süslemeleri Ss, 640-656
Sermon Pulpit Decorations of the Central (Tonus) Mosque in Sivas Province Altınyayla District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Oruç  
Bir Heterotopya Olarak İnziva: “The Yellow Wallpaper” ve “To Room Nineteen” Kısa Öykülerinin İncelemesi Ss, 657-666
Seclusion as a Heterotopia: An Analysis of “The Yellow Wallpaper” and “To Room Nineteen”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Yavuzkurt - Bilgen Kıral  
Kanada, Bulgaristan ve Türkiye Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması Ss, 667-684
Comparison of Teacher Training, Educational Administration and Supervision Systems in Canada, Bulgaria and Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Kalaycı - Sevgi Öztürk - Sena Ayvadoğlu - Ahmet Saat - Eren Özben Kütahyalı - Özge Köleoğlu  
Korunan Alan Kaynak Değerlerine İlişkin Ziyaretçi Tercihlerinin Sosyal Medya Verileri Kullanılarak Belirlenmesi Ss, 685-695
Determination of Visitor Preferences for Protected Areas Resource Values Using Social Media Data
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime Göktaş Kulualp - Sibel Erol  
Etik Liderlik Davranışının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 696-705
An Investigation of Ethical Leadership Behavior with Respect to Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss724
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Canbulat  
Fetih Sonrası İstanbul’un İskânı: Değişen Şehirli ve Evini 1455-1471 Kaynakları Üzerinden Okumak Ss, 706-751
Habitation of Constantinople after the Conquest: Changing of the City Dwellers and their Houses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss657
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Yaman  
İngiliz Dili Eğitimi Alanının Kilit İsimleri Ss, 752-771
An Overview of the Key Figures in ELT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir Aygördü  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Afyonkarahisar Kent Müzesi Araştırmaları Cilt I Ss, 772-777
Afyonkarahisar City Museum Research Volume I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Altunsoy  
Yusuf Halaçoğlu’nun “Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları” ve “Tarih Gelecektir” İsimli Eserleri Bağlamında Ermeni Tehciri Meselesi Ss, 778-801
The Armenian Translation Issue in the Context of Yusuf Halaçoğlu's "Armenian Claims from Extension to Genocide” and “History is Future”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri