Türkçe

Quick accessYükselen Piyasa Ekonomilerinde Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişmenin Çevresel Kalite Üzerine Etkisinin Analizi
(Analysis of the Effects Financial Development, Economic Growth and Technological Development on Environmental Quality in Emerging Market Economies )

Author : Fatma Temelli   - Dilek Şahin  
Type : Copyright
Printing Year : 2019
Number : 9-2
Page : 577-593


Özet
Bu çalışmanın amacı; 10 yükselen piyasa ekonomisinde 1995-2014 dönemleri arasında finansal gelişme, ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmenin çevresel kalite üzerindeki etkisini analiz etmektir. Analizde yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran yeni nesil panel veri yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, ilk olarak değişkenlerde ve modelde yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı araştırılmıştır. Daha sonra homojenlik testi uygulanmıştır. Serilerin durağanlık koşulu CADF birim kök testiyle incelenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Westerlund ve Edgerton (2007) ve Durbin-H panel eşbütünleşme testiyle analiz edilmiştir. Uzun döneme ait bireysel ve panelin geneline ait eş-bütünleşme katsayıları; Eberhardt ve Bond (2009) tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran AMG (Augmented Mean Group Estimator) tahmincisiyle hesaplanmıştır. Panel eşbütünleşme testi sonucunda, finansal gelişme, ekonomik büyüme, teknolojik gelişme ve CO2 emisyonu arasında uzun dönemli ilişki olduğu görülmüştür. Panelin genelinde; finansal gelişme ve teknolojik gelişme ile CO2 emisyonu arasında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Buna karşılık, ekonomik büyüme ve CO2 emisyonu arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle ekonomik büyüme çevresel kaliteyi azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, Teknolojik Gelişme, Çevresel Kalite, Yükselen Piyasa Ekonomileri.

Abstract
The purpose of this study is to analyze the impact of financial development, economic growth and technological development on environmental quality in the period of 1995-2014 for 10 rising market economy. In the analysis, new generation panel data methods are used considering horizontal section dependency. In the study, first it was investigated whether there is horizontal section dependency in variables and model. Then homogeneity test was applied. The series of stationarity was investigated by CADF unit root test. The long-run relationship between variables was analyzed by Westerlund and Edgerton (2007) and Durbin-H panel cointegration test. Individual and panel cointegration coefficients of the long run was calculated by the Augmented Mean Group Estimator (AMG) estimator developed by Eberhardt and Bond (2009), which considers the horizontal section dependency. As a result of the panel cointegration test, it has been found that there is a long run relationship between financial development, economic growth, technological development and CO2 emissions. In the panel overall; there is no relationship between financial development and technological development and CO2 emissions. On the other hand, there is a positive and statistically significant relationship between economic growth and CO2 emissions. In other words, economic growth reduces environmental quality.

Keywords
Financial Development, Economic Growth, Technological Development, Environmental Quality, Emerging M

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri