Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
5-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArzu Özyürek - Nida Kılınç  
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğrenme Merkezlerinin Çocukların Serbest Oyun Davranışları Üzerine Etkisi Ss, 125-138
The Effect of Learning Centers on the Children’s Leisure Time Activity Behaviors at Pre-School Institutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Say  
İktidar İlişkilerine İndirgenmiş Babalık İmajı ve Postyapısalcı Otorite Analizinin Çelişkileri Ss, 139-151
The Image of Fatherhood Reduced Power Relations and Contradictions of Poststructuralist Analysis of the Authority
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül Ulutaş Avcu - Zekeriya Çalışkan  
Ev Merkezli Anne-Bebek Eğitim Programının 10-12 Aylık Bebeklerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi Ss, 152-163
Examining the Effect of the Home Based Mother-Infant Education Program in the Development of 10 - 12 Month Old Infant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi Cevher  
Üniversitelerde Kariyer Planlama Faaliyetleri Ekseninde Kariyer Merkezlerine Yönelik Bir Araştırma Ss, 164-177
A Study on Career Planning Centers at Universities in Terms of Career Planning Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melik Onur Güzel - İbrahim Giritlioğlu - Atınç Olcay  
Kırsal Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları Ss, 178-188
Green Marketing Practices at Accommodation Enterprises in Rural Areas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Türkmen - Yasin Dönmez  
Korunan Alanların Turizme Açılmasına İlişkin Yerel Halkın Görüşleri (Yenice Örneği) Ss, 189-204
Resıdents’ Perceptıon Relatıng To Openıng Of Protected Area To Tourısm( The Case Of Yenice)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Doğan Südaş - Serap Çabuk  
Giyim Alışverişi Oryantasyonları: Adana İlindeki Kadın Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma Ss, 205-214
Shopping Orientations for Apparel: A Research on Female Consumers in Adana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Engin Akkaş  
ABD Doları ve AVRO Döviz Kurlarının Nümerik Desen Analizi Ss, 215-226
Numerical Pattern Analysis of USD and EURO Exchange Rates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Beşel  
2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması Sonuçlarının İl Bazlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Analizi Ss, 227-236
Economic, Social and Political Analysis of Life Satisfaction Research Results by Provinces
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Onar Çambay  
Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme Ss, 237-247
New Media as a Tool of Socialization: A Theoretical Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Korkmaz - İbrahim Giritlioğlu - Cevdet Avcıkurt  
Havayolları İç Hatlarda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Tekrar Satın Alma Davranışına Etkisi Ss, 248-265
The Effect of Perceived Service Quality, Customer Satisfaction and Repeat Purchase Behavior in Domestic Airlines
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit Kurtuluş - Şahin Sezgin - Aysu Cebeci  
Beşlik ve Yüzlük Not Sistemlerinde Başarı Notları Ağırlıklı Ortalamalarının Örnekleme Metodları ile İstatistiksel Analizi Ss, 266-268
The Analysis of Weighted Mean Success Scores of Students in Five and Hundred Grading Systems Using Sample Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Kurşunluoğlu Yarımoğlu - Neslihan Paker  
Özel İlkokulların İnternet Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi Ss, 269-284
Examining the Web Sites of Private Elemantary Schools via Content Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağlar Samsa - Levent Gelibolu  
İlişkisel Pazarlamanın İlişki Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Kars İli Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma Ss, 285-299
The Effects of Relationship Marketing on Relationship Quality: A Study on the Mobile Telephone Users in City of Kars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzullah Şahin - Tuğba Ortaargun  
Kanıta Dayalı Araştırma: Erken Çocukluk Dönemindeki Zihinsel Alanda Üstün Yetenekli Çocuklara Eğitsel Müdahaleler Üzerine Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi Ss, 300-322
Searching for Evidence- Based Practice: A Review of the Research on Educational Interventions for Intellectually Gifted Children in the Early Childhood Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri