Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
9-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNuray Türker - Zuhal Yaşar  
Batı Karadeniz Bölümü Antik Kentlerinin Kültürel Miras Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Ss, 1-27
Evaluation of Ancient Sites of Western Black Sea Region in terms of Cultural Heritage Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Alp - Erkan Turan  
Popüler Kültürde Şiddet Olgusu üzerinden Recep İvedik 5 Filminin Analizi Ss, 28-40
Analysis of Recep İvedik Film 5 in terms of Violence in Popular Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Çelik  
Yerel Kalkınmada Üniversite-Kalkınma Ajansı İşbirliği: Türkiye (İzmir) Örneği Ss, 41-62
The Cooperation of University-Development Agency in Local Development: The Case of Turkey (Izmir)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Coşkun Erdoğan  
Firmaların Kurumsal Yönetim Notunu Etkileyen Unsurlar: BİST 100 Örneği Ss, 63-79
The Elements Affecting Corporate Governance Scores of Firms: BIST 100 Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Vehbi İmamoğlu  
Sultan Abdülhamid’e Muhalif Devlet Memurlarından Süleyman Kadızâde Rıfat’ın “Padişah Aldattı mı Aldandı mı” Adlı Eserinde Meşrutiyet Eleştirisi Ss, 80-97
A Criticism of Constitutionalism in “Did the Sultan deceive or was he deceived” Worko Süleyman Kadizâde Rifat one of the State Officials Opposing Sultan Abdulhamid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce - Mevlüt Can Koçak  
Siyasal Bilgilenme Aracı Olarak Medyanın Kullanılması Ss, 98-111
Using the Media as a Political Information Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Şahin  
Neoliberal Bir Kent Deneyimi Olarak Kentsel Yaşamın ve Mekânın Risk, Korku ve Belirsizlikler Bağlamında İrdelenmesi: İstanbul'daki Güvenlikli Siteler Üzerinden Bir Değerlendirme Ss, 112-139
An Investigation of Public Life and Space as a Neoliberal City Experience in the Context of Risk, Fear and Uncertainty: An Evaluation in Gated Communities in Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim Karabela Şermet  
Müfide Ferit’e Özgü Feminizm Ss, 140-159
Feminism of Müfide Ferit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Yeşilçiçek - Hasan Hüseyin Gök  
Gazeteci, Roman-Öykü Yazarı, Senarist Kimliklerinin Yanı Sıra Mistik Bir Şair Olarak: Ömer Lütfi Mete Ss, 160-175
Journalist, Novel-Story Writer, Writer as well as A Mystical Poet: Ömer Lütfi Mete
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan Gözütok  
Recâizade Mahmut Ekrem'in Yazdığı Bir Takrîz Örneği: İdes'e Takrîz Ss, 176-188
A Takriz Example Written by Recâizade Mahmut Ekrem: Takriz to Ides
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Murat Koçoğlu - Aygül Özyıldırım  
Tatil Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler: Kocaeli’ndeki Çağrı Merkezi Operatörleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 189-209
Factors Affecting Travel Purchasing Decisions: A Research on Call-Center Operators
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Şahin - Savaş Durmuş  
Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi Ss, 210-223
Analysis of Causal Relationship Between Real Effective Exchange Rate, Export and Import in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin İnce - Hilal Uygurtürk  
Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı ve Marka Konumlandırma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme Ss, 224-240
A Study about Post Graduate Theses on Brand Identity, Brand Personality, Brand Image and Brand Positioning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Soyal Şenol  
Kadınların Özel Hallerinde Mescide Girmesini İlgilendiren Rivâyetlerin Tahlili ve Değerlendirilmesi Ss, 241-264
The Analysis and Assessment of Hadith Narrations related to the Entry into the Masjid During the Women's Special Circumstances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem Uladı - Derya Eryılmaz - Mehmet Geyik - Merve Öztürk  
36-72 Aylık Çocukların Dil Gelişim Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi Ss, 265-277
Examination of Language Developmental Characteristics of 36-72 Month Children in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Ersöz - Gizem Kapanşahin - Taner Ersöz  
Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanma Alışkanlığının Lojistik Regresyon ile Araştırılması Ss, 278-292
Investigation of the Alcohol Usage Habits of University Students by Logistic Regression Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri Dağı - Taşkın Deniz  
Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Türk Destanlarında Kurt Ata Kültünün Anadolu'ya Yansıması: Safranbolu Örneği Ss, 293-303
The Reflection of Wolf Ancestor Cult in Turkish Epics on Anatolia within the Context of Intangible Cultural Heritage: The Example of Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevil Şin  
Vergi Hukukunda Uzlaşma Kurumu ve Komisyonları Ss, 304-322
Reconciliation Institution and Commissions in Tax Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Alptekin  
Mersin Folklorunda Püse (Kara Hekim) İle İlgili Tespitler Ss, 323-336
Designation of the Püse (Kara Hekim) in the Folklore of Mersin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selin Yıldız  
Çağdaş Sanat Müzelerine Engelsiz Turizm Bağlamında Bütünsel Bir Bakış - Orta Avrupa’dan Örnek İncelemeleri Ss, 337-348
A Holistic View on Contemporary Art Museums in the Context of Accessible Tourism - Case Studies from Central Europe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Tokdemir Demirel  
Araştırma Makalelerinde Yumuşatma Stratejilerinin Kullanımı: Anadili İngilizce Olan ve Olmayan Araştırmacıların Derlem Yoluyla Karşılaştırılması Ss, 349-362
The Use of Hedging Strategies in Research Articles: A Corpus Comparison of Native and Non-Native Researchers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Ayyıldız - Fulya Sarper  
Antioksidan Baharatların Osmanlı Saray Mutfağındaki Yeri Ss, 363-380
The Importance of Antioxidant Spices in Ottoman Cuisine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Esen  
Felsefi Arabesk Ss, 381-382
Philosophical Arabesques

Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri