Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
12-2 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Haz. 2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKuttusi Zorlu - Volkan Dede - Selim Eraslan  
Yorumlayıcı Yapısal Modelleme (YYM) ile Ardahan İli Turizminde Topluluk Kapasitesi Oluşturmayı (TKO) Sınırlayan Engellerin Analizi Ss, 235-251
Analysis of Barriers Limiting Community Capacity Building (CCB) in Ardahan Province Tourism with Interpretive Structural Modeling (ISM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Gürbüz - Özgür Özer  
Turizm Türlerinin Kelime Bulutu İle Analiz Edilmesi: Karakoçan İlçesi Örneği Ss, 252-264
Analysis of Tourism Types with the Word Cloud: Case of Karakocan District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Saraç  
Kültür Turistlerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Cinsiyete Göre Farklılıkları: Safranbolu Üzerinde Bir Araştırma Ss, 265-283
The Differences in the Sustainable Consumption Behaviors of Cultural Tourists by Gender: A Research on Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Köksal Bilirdönmez  
Çağdaş Tasarımda Optik Yanılsamalar ve SHIGEO FUKUDA Örneği Ss, 284-299
Optical Illusions in Contemporary Design and the Example of SHIGEO FUKUDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zennübe Işık - Mehmet Fatih Işık - Leyla Tokgöz  
Öğrencilerin Kariyerleri ile İlgili Karar Verme Süreçlerinde Kariyer Günleri Etkinliklerinin Rolü: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği Ss, 300-316
The Role of Career Days in Students' Career Decision Making Process: The Example of Atatürk University Faculty of Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda Süer  
Türk Turizm İşletmelerinde Likidite ve Kârlılık Ss, 317-331
Liquidity and Profitability in Turkish Tourism Corporations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Ekren  
Sinop ile İlgili Turizm Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 332-346
An Evaluation on Tourism Studies Related to Sinop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duran Cankül - Sıla Karacaoğlu  
Turizm Fakültesinde Eğitim Alan Öğrencilerin Çevresel Tutumlarının ‘‘Yeni Çevresel Paradigma’’ Bağlamında Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği Ss, 347-363
The Evaluation of the Environmental Attitudes of Students Studying at Tourism Faculties in the Context of the ‘‘New Environmental Paradigm’’: The Case of Eskisehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Y. Sinan Zavalsız - Ayça Gülünay  
Cemil Meriç ve Kemal Tahir’in Eserlerinde Toplumsal Değişme Ss, 364-378
Social Change in the Works of Cemil Meriç and Kemal Tahir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Merkez - Hasan Yılmaz  
Yerel Paydaşlar Tarafından İzmir-Karaburun, Mordoğan Beldesinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirmesi Ss, 379-390
Evaluation of Izmir-Karaburun, Mordoğan Village by Local Stakeholders in Terms of Rural Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan İlden - Seda Kadakçı  
Çağdaş Sanat Süreci Sanat Yaratımında Kadın İmgesi Ss, 391-404
The Female Image in the Contemporary Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Mankan - Burak Kaan Cebeci  
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Tutumları Ss, 405-416
Attitudes of Consumers to Functional Foods During the COVID-19 Pandemic Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule Civelek  
Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından Karagöz Sanatının Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi Ss, 417-439
Evaluation of Karagöz Art, an Intangible Cultural Heritage within the Context of Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri