Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
8-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Göçer  
Yerleşik Yaşama Geçmiş Yörüklerde Konar-Göçer Yaşamın İzleri Üzerine Bir Kültür Analizi: Yörük Köyü Örneği Ss, 227-241
A Cultural Analysis on the Traces of Nomadic Life in Yoruks who Settled down: The Case of Yoruk Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Alp - Erkan Turan  
Günümüz Ana Akım Gazetelerinde Gazetecilik ve Edebiyat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Ss, 242-251
An Investigation on the Relationship between Journalism and Literature on Contemporary Mainstream Journalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raşit Çolak - Yusuf Ziyaettin Turan  
Bir Baş Şair’in ya da “Eğitim Kovaya Su Doldurmak Değil Ateşi Yakmaktır” Sözünün Yanmetinsel İncelemesi Ss, 252-257
Paratextual Analysis of an Arch-Poet or the Utterance “Education is not Filling of a Pail, but the Lighting of a Fire.”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Deniz  
Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yönelik Hukuksal Düzenlemelerin Başlangıç Dönemi Ss, 258-269
Initial Term of the Legal Regulations for the Work Accidents and Occupational Diseases in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena Erden Ayhün - Mehmet Fatih Külcü  
Pazar Odaklılık, Marka Yönetim Yetenekleri ve Örgütsel Performans İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması Ss, 270-287
Relationship Among Market Focus, Brand Management Capabilities and Organizational Performance: A Field Survey in the Automotive Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Ersan  
Yabancı Dil Öğretiminde Kısa Metinlerin Kullanımı ve Önemi Ss, 288-296
Use and Importance of Short Texts in Foreign Language Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
İnternet Haberciliğinde Çok Tıklanma Beklentisi ve Tuzak Başlıklar Ss, 297-313
Clicbait Titles and Click Count Concern in Internet Journalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turabi Karadağ - Tahsin Aykan Kepekli  
İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları ve Kaza Nedenleri Ss, 314-322
Occupational Accidents in the Construction Sector and Causes of Accidents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile Bahtiyar Karadeniz - Mehmet Kabacık - Saffet Sarı  
Ordu İlinde Ekoturizm Uygulamaları, Kabakdağı, Kayabaşı Örneği Ss, 323-337
Ecotourism Practices in Ordu Province, the Kabakdağı and Kayabaşı Cases
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim Koç - Evrim Sönmez  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hücre Organelleri Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeyleri Ss, 338-351
Conceptual Comprehension Levels of Prospective Science Teachers on the Subject of Cell Organelles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Türkmen - Nazygul Batyrova - Gulmira Mombekova  
Kazakistan Cumhuriyetinin Tarımsal Üretim Mekanizması Ss, 352-363
Mechanization of Agricultural Production of The Republic of Kazakhstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Çelik  
İzmir Kalkınma Ajansı Örneğinde Kalkınma Kurulu’nun Yönetişim Yaklaşımı ile Analizi Ss, 364-386
The Analysis of The Development Board with Governance Approach in the Case of Izmir Development Agency
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceylan Gündeğer - Nuri Doğan  
Standart Belirleme Sürecini Güçlendirmede İstatistiksel Bir Yaklaşım: Kümeleme Analizi Ss, 387-397
A Statistical Approach to Improve the Standard Setting Process: Cluster Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taybe Topsakal  
Rusya Türklerinin ve Müslümanlarının Milli ve Medeni Bilinçlenmelerinde Tercüman Gazetesinin Rolü Ss, 398-413
The Role of the Tercüman Newspaper in the National and Civil Awareness of Russian Turks and Muslims
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Soyal Şenol  
Mülk Sûresi’nin Fazileti İle İlgili Rivayetler ve Değerlendirilmesi Ss, 414-445
The Narrations Pertainig to the Chapter of the Kingdom and their Evaulations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakim Aziz - Hasan Alp Özel  
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Dış Ticaretinde Meydana Gelen Politika Değişimleri Ss, 446-458
Policy Changes of Turkish Foreign Trade in the Globalization Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Yeşilçicek  
Biyografik Bir Roman Örneği Olarak Füreya ve Yakın Tarihimize Işık Tutan Figüratif Yapısı Ss, 459-467
Füreya as an Example of Biographical Fiction and It’s Figurative Stucture that Enlightens Turkey's Recent History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Kılıçaslan - Gülsüm Çalışır  
Stratejik Siyasal İletişim Bağlamında Referandumlar 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Twitter Analizi Ss, 468-484
Referendums in the Context of Strategic Political Communication April 16, 2017 Constitutional Amendment Referendum Twitter Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Görkem Dalkıran - Fatma Zehra Tan  
Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Rekabetçilik Düzeyine Akademisyenlerin Bakış Açısı Ss, 485-514
The Perspective of Academicians on Competitiveness Level of Turkish Aquaculture Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Alaeddinoğlu - Avşin Ayhan  
Konaklama İşletmelerinde Kadınlara Özel Katlar Ss, 515-536
Women-Friendly Floors in Hospitality Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri