Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
10-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Öğr. Üyesi Önder Deniz

Karabük  Mart 2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArzu Özyürek - Hasan Gümüş - Kübra Çalışkan - Tuğba Şirin - Halime Gerçek  
İlkokul Öğrencilerinde Benlik Kavramının İncelenmesi Ss, 1-13
An Analysis on Self-Concept of Primary School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner Erdoğan - Beste Budan  
Duyguların Anlamını Yitirmesinde Sosyal Medyanın Rolü: Özlem Duygusu Üzerine Bir Analiz Ss, 14-26
The Role of Social Media in Losing the Meaning of Feeling: An Analysis on the Feeling of Longing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Baltacı  
Okul Müdürü Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Ss, 27-40
The Adaptation of School Principal’s Sense of Efficacy Scale into Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saliha Çetinyokuş - Alper Mert  
Denizyolu Tehlikeli Madde Taşımacılığına Yönelik Kazaların Analizi Ss, 41-54
Analysis of Accidents for Dangerous Goods Transported by Sea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış Barlas - Serhat Şenol -Yavuz Hakan Özdemir  
Türkiye’de Meslek Hastalıkları ve Tersaneler Ss, 55-68
Occupational Diseases and Shipyards in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora Yenihan - Bayram Balcı - Çağla Burcu Ün  
Farklı Şehirlerden Gelen Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Sosyal Dışlanma İlişkisi: Kırklareli Üniversitesi'nde Nitel Bir Araştırma Ss, 69-83
The Issues of The Unıversity Students from Different Cities and Relationship between Social Exclusion: A Qualitative Research in Kırklareli University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
Sahibini Vuran (Dijital) Silah: Sosyal Medyanın Bumerang Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 84-94
Weapon Shooting the Owner: An Evaluation on the Boomerang Effect of Social Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Adıyaman - Fatma Ünal  
Algın Öğrenme Ortamlarına Yönelik Öğretmen Adayları Görüşleri Ss, 95-114
Pre-service Teachers' Views on the Informal Learning Environments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Orhan  
Avrupa Birliği Ülkeleri ile Avrupa Birliği Üyeliğine Aday Olan Ülkelerin Makroekonomik Performanslarının Aras Yöntemi ile Kıyaslanması Ss, 115-129
Comparison of the Macroeconomic Performance Between European Union Member and Candidate Countries with Aras Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Yaşamda Konumlandırılışı: Trabzon Örneği Ss, 130-142
Positioning Syrian Refugees in Social Life: The Case of Trabzon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Arslan  
1943 Ladik Depremi Ss, 143-160
1943 Ladik Earthquake
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Açıkgöz - Eda Çatıkoğlu - Gizem Hephep - Ömriye Karaca  
Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Karabük Üniversitesi Örneği Ss, 161-181
The Problems Faced by Students Participating in the Erasmus Program and Their Proposed Solutions: Karabük University Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun Çelik  
Gülün Bülbül Olduğudur: Osmanlı’nın Kadın Şairleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Ss, 182-212
The Rose is Nightingale: On the Women's Poets of the Ottoman A Bibliography Trial
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Gülçay - Önder Deniz  
Beginning and Development of the First Journalism Education in Turkey: Analysis on Ankara University School of Press and Broadcasting Ss, 213-225
Türkiye’de İlk Gazetecilik Eğitimlerinin Başlaması ve Gelişimi: Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri