Türkçe

Quick accessFarklı Şehirlerden Gelen Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Sosyal Dışlanma İlişkisi: Kırklareli Üniversitesi'nde Nitel Bir Araştırma
(The Issues of The Unıversity Students from Different Cities and Relationship between Social Exclusion: A Qualitative Research in Kırklareli University )

Author : Bora Yenihan   - Bayram Balcı - Çağla Burcu Ün  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : 10-1
Page : 69-83


Özet
Sosyal dışlanma kavram olarak, bireylerin toplumla bütünleşememesi, toplumla olan bağlarının zayıflayarak kopması ve toplumda dağıtılan refahtan yeteri kadar pay alamaması olarak ifade edilmektedir. 20. Yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlayan kavram, kendi içinde farklı boyutları (siyasal, ekonomik, kültürel ve mekânsal) bulundurmakta ve genellikle yoksullukla beraber ele alınarak incelenmektedir. Bu çalışmada sosyal dışlanmanın, ailelerinden farklı şehirlerde öğretim gören üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Kırklareli Üniversitesi’nde okuyan lisans ve önlisans öğrencilerinden, başka şehirlerden gelmiş olanlar oluşturmaktadır. Sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan mülakat tekniklerinden, yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçları içerik analizi ile elde edilmiştir. Çalışma sonunda, bahsi geçen öğrencilerin bilinçli bir şekilde olmamakla birlikte, sosyal dışlanmanın mekânsal ve kültürel boyutuna maruz kalındığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Dışlanma, Üniversite Öğrencileri, Kültür, Mekân

Abstract
Social exclusion is expressed as the inability of individuals to integrate into society, the weakening of ties with society, and the unfair distribution of welfare. The concept, which started to be used in the second half of the 20th century, has different dimensions in itself (political, economic, cultural and spatial) and is usually examined together with poverty. In this study, the relationship between social exclusion and the issues of university students studying in different cities was investigated. The sample of the study consists of undergraduate and associate degree students who are studying in Kırklareli University. The results of the study were gathered using a semi-structured interview technique, which is frequently used in social sciences, and obtained by content analysis. It is concluded that these students are exposed to spatial and cultural dimensions of social exclusion.

Keywords
Social Exclusion, University Students, Culture, Locality

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri