Türkçe

Quick accessTrenin Hiç Uğramadığı Dalaman Tren Garı’nın Turizm Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Dalaman Train Station, where the Train Never Stops, in Terms of Tourism )

Author : Kadir Baysal   - Melahat Yıldırım Saçılık  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Özel Sayı 5
Page : 145-155


Özet
Bir kültürün tüm alt bileşenleri ile birlikte gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel sürdürülebilirliğin ön koşuludur. Bu koşulu sağlayan unsurlardan biri, döneminin yaşam tarzını, düşüncesini ve kültürel yapısını yansıtan mimari yapılardır. Mimari yapılar, literatürde mimari miras olarak nitelendirilmektedir. 1908 yılında Mısır Hidivi, aynı tarihlerde başlamak üzere Mısır’a bir tren istasyonu ve Dalaman’a bir av köşkü inşa ettirmek için Fransız mimarlara iki proje çizdirmiştir. Projelere ait malzemelerin bulunduğu gemilerin rotaları şaşırması sonucu, Mısır’a gitmesi gereken tren İstasyonu projesi Dalaman’a, av köşkü projesi ise Mısır’a gitmiş bulunmaktadır. Bu çalışma, Dalaman Tren Garı’nın turistik ürüne dönüştürülmesi üzerine şekillenmektedir. Çalışmada Dalaman’da binanın turizme açılması için gereken çevre koşullarının var olup olmadığı ve aynı zamanda böyle bir girişimin gerçekleşmesi sonucunda destinasyona katkıların neler olabileceğinin ortaya çıkarılmasıdır. Nitel araştırma yöntemi ve örnek olay deseni çerçevesinde ele alınan bu araştırmada doküman analizi ve işletme yetkilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. İncelemeler sonucunda bugün Dalaman Tren Garı, trenin hiç uğramadığı gar olarak tarihte yerini almış ve etrafında bulunan alanda tarım üretimi yapıldığı görülmüştür. İşletmenin Dalaman hava limanına yakın olması, turistik ürün olarak değerlendirilmesinin en önemli gerekçelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Girişimcilik, Kültürel Miras, Dalaman Tren Garı.

Abstract
Establishing a business to produce goods and services by making use of opportunities within the framework of environmental factors is known as the basic definition of entrepreneurship. The important factor in entrepreneurship is choosing the right place. This situation, which is the rationale for the sustainable initiative, is considered as a profitable investment in micro and macro terms. The investment of Dalaman Train Station, which was made thanks to its fertile lands, is a failed enterprise in history. The Khedive of Egypt of the period had French architects draw two projects for a train station in Egypt and a hunting lodge in Dalaman, starting with the same dates. The two ships with materials for the two projects lost their routes. The Train Station project, which should go to Egypt, went to Dalaman, and the Hunting Lodge project went to Egypt. This study is shaped on what entrepreneurial purpose Dalaman Train Station is used for over time. In the study, it is to find out whether the environmental conditions required for the opening of the building to tourism in Dalaman and also what the contributions to the destination can be as a result of such an initiative. In this study, which was handled within the framework of qualitative research method and case study pattern, the data obtained from the document analysis and the interviews with the company officials were evaluated. As a result of the investigations, today Dalaman Train Station has taken its place in history as the station where the train never stops and agricultural production is carried out in the area around it. As a result of bringing this business to tourism, a great contribution will be provided to the development of Dalaman with the airport located nearby.

Keywords
Tourism, Entrepreneurship, Culturinal Heritage, Dalaman Train Station

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri