Türkçe

Quick accessÖğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı ve Uzaktan Eğitim İngilizce Dersinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu
(Student Perspectives on Distance Education and the Assessment of the Efficiency of Distance Education English Courses: Banaz Vocational College )

Author : Abdurrahman Karaman  - Ahmet Erkan Metin - Yeşim Aksoy Şaştım  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-2
Page : 640-652


Özet
Günümüzde iletişim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler yaşantımızın her alanında olduğu gibi eğitim, öğretim alanında da etkisini göstermektedir. Uzaktan Eğitim Sistemi, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerden yararlanarak internet aracılığıyla mekândan ve zamandan bağımsız olarak derslerin öğrencilere sunulduğu bir eğitim sistemidir. Türkiye’ de ön lisans ve lisans eğitimi veren pek çok üniversite artık temel eğitim derslerini Uzaktan Eğitim Sistemiyle öğrencilere sunmaktadır. Türkiye’ de Ege Bölgesinde bulunan Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulundaki öğrencilere bazı temel dersler Uzaktan Eğitim Sistemiyle verilmektedir. Yapılan bu çalışmada öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine bakış açılarının ve bu temel derslerden biri olan İngilizce dersinde öğrencilerin takip, memnuniyet ve başarı seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla dersi alan 216 öğrenci ile yüz yüze anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS Statistics 20.0 programında Korelasyon analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ankete katılan öğrencilerin % 67’ sinin uzaktan eğitim derslerini yüz yüze eğitim kadar verimli bulmadıklarını göstermiştir. Anketörlerin % 65' i İngilizce dersini uzaktan eğitim sistemiyle almak istemediklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan 216 öğrenciden sadece %27.3’ünün uzaktan eğitim İngilizce dersini kaldığı ev veya yurttan izleme imkanına sahip olduğu belirlenmiştir. İngilizce dersini haftalık ders programına göre düzenli bir şekilde takip eden öğrenci oranı ise sadece %9,3 olmuştur. Uzaktan eğitim sisteminde dersin düzenli takip edilmesi ile işleniş şeklinin ilgi çekici ve zevkli bulunması arasında önemli pozitif yönde yüksek korelasyon olduğu (r=0,614) belirlenmiştir. Aynı zamanda dersin düzenli takip edilmesi ile bu öğrencilerin dersteki başarı durumları arasında da önemli pozitif yüksek korelasyon (r=0,710) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak öğrencilere kaldıkları yurt veya evde internet ortamının sağlanması ve derslerin öğrenci tarafından düzenli olarak takip edilmesi halinde uzaktan eğitim sistemi ile eğitim verilmesinin verimli bir uygulama olacağı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim Sistemi, İngilizce, Banaz MYO.

Abstract
As it was in all aspect of our lives, rapid developments in communication technologies have significant impacts also in education and training activities. Distance education or distance learning is an education system independent of time and place in which communication technologies are used and courses are conducted through internet. There are several universities in Turkey offering associate and undergraduate degrees through distance education programs. Some basic courses at Banaz Vocational College of Usak University in Turkey are offered through distance learning program. In this study, student perspectives on distance education system were identified and follow up, satisfaction and success levels of students in English courses which were offered through distance education program were investigated. A questionnaire study was performed with 216 students taking the course and resultant data were subjected to statistical analyses with SPSS 20.0 software. Of the participant students, % 67 indicated that distance education classes were not as efficient as face-to-face classes. About 65% of them indicated that they didn’t want to take English courses through distance education system. Of 216 participant students, 27.3% indicated that they had a chance to follow English courses of distance education system from their homes or dorms. The ratio of students regularly following English courses in accordance with weekly schedule was 9.3%. There were significant positive correlations between regular follow up and interesting and amusing teaching fashion of the course (r=0,614). There was also significant high correlation between regular follow up and success level of the students in this course (r=0,710). It was concluded that distance education can be used as an efficient tool in teaching as long as students have an access to internet from home or dorms and they regularly follow the courses.

Keywords
Distance Education, English, Banaz Vocational College.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri