Türkçe

Quick accessTedarik Zinciri Yönetiminin Inovasyon Stratejilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Impact on Innovation Strategies of Supply Chain Management )

Author : Polat Can   - Aysel Erciş  
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 3-2
Page : 95-122


Özet
Günümüzde küresel rekabetin hızlanması, firmaları kendilerini yeniden yapılandırmak, pazardaki değişmelere ayak uydurmak, yüksek kalitede ve düşük maliyette birbirinden farklı yeni ürünleri sunmak zorunda bırakmıştır. Rekabet koşullarında yaşanan zorluk nedeniyle ürün yaşam sürelerinin kısalması tedarik zinciri yönetiminin önemi artmıştır. Bu öneminden dolayı işletmeler rakiplerinden önde olmak için tedarik zinciri yönetiminin inovasyon stratejilerine etkisini bilmek zorundadırlar. Bu çalışmada tedarik zinciri yönetiminin inovasyon stratejilerine olan etkisi incelenmiştir. Bunun için İstanbul Sanayi Odasının 2009 verilerine dayanarak oluşturduğu ilk 500 firmaya anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilere frekans dağılımı, ortalama ve standart sapma, yapısal eşitlik modelleme analizleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda tedarik zinciri yönetiminin inovasyon stratejilerini etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Tedarik Zincirinde İşbirliği, Kalite Süreç Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnovasyon Stratejileri

Abstract
Today, the acceleration of global competition, companies restructure themselves, to keep pace with changes in the market, the new products offer high quality and low cost have forced different. Because of the difficulty in the competitive environment, the shortening of product life-spans have increased the importance of supply chain management. This is due to the importance for businesses to be ahead of their competitors have to know the impact of supply chain management innovation strategies. This study examined the impact of supply chain management innovation strategies. This formed the basis of data for the first 500 companies in Istanbul Chamber of Industry survey was conducted in 2009. The data obtained from the frequency distribution, mean and standard deviation, structural equation modeling analyzes were performed. Affected the result of the analysis of supply chain management innovation strategies.

Keywords
Supply Chain Collaboration, Quality Process Management, Supply Chain Management, Innovation Strategi

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri