Türkçe

Quick accessGeçmiş Peyzajları Gelecek için İnşa Etmek: Bir Sulak Alanın Peyzaj Biyografisi
(Building Past Landscapes for the Future: Landscape Biography of a Wetland )

Author : Huriye Simten Sütünç    
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-3
Page : 538-550


Özet
Peyzaj biyografisi, belirli bir bölgenin tarih öncesi gönemlerinden bugüne kadar geçen süre içerisinde uzun dönem değişimlerinin, mekânsal dönüşümler, değerler, sosyal ve ekonomik gelişmelerin birbiriyle olan ilişkileri arasındaki karmaşık etkileşimin üzerinde yoğunlaşarak analiz edilebilir şekilde değerlendirilmesidir. İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak peyzajlar, insan yaşamındaki anları, anıları ve düşünceleri özümseme potansiyeline sahiptir. Bu özümsemeye insanın varlığı ve kişisel hayat döngüleri de katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada; peyzaj-insan-mekân (sulak alan-Bafa Gölü) ve zaman özelliklerinin birbirlerini uzun dönemde (longue durée) nasıl biçimlendirdikleri, değiştirdikleri ve dönüştürdükleri biyografik açıdan ortaya konulmuştur. Bu amaçla; Bafa Gölü ve çevresinin biyografik veri tabanı tarihsel haritaların ve geçmişe yönelik verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında işlenmesiyle oluşturulmuştur. Veri tabanındaki sayısal veriler ilk önce dönemsel özelliklerine göre ayrılmış, eğilim ve yoğunluk analizleri yapılarak haritalandırılmıştır. Sonuçta, bir sulak alan peyzajının geçmiş ve bugünle bağlantısı biyografik olarak ortaya konulmuş ve gelecek için öngörülerde bulunulmuştur. Bu öngörülerle peyzajın uzun dönem değişimleri irdelenmiş, biyografik yaklaşımın sadece peyzaj mimarları için değil, bu çalışmaya katkı koyacak farklı meslek disiplinleri için de önemi vurgulanmıştır. Bu araştırmanın sonuçları bundan sonraki çalışmalarda hem bir sulak alan peyzajının hem de farklı peyzajların geçmiş ve gelecekle bağlantısının kurulması ve geleceğinin yönetilmesi konusunda kültürel mirasla ilgili çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Peyzaj, Peyzaj biyografisi, Uzun Dönem (Longue Durée), Bafa Gölü, Sulak Alan, Geçmiş Peyzajlar.

Abstract
Landscape biography is an analysis of the long-term changes, spatial transformations, values, and the complex interaction between social and economic developments in a particular region from prehistoric periods to the present. As an essential part of human life, landscapes have the potential to absorb moments, memories, and thoughts. Human existence and personal life cycles also contribute to this process. In this research, it is revealed biographically how landscape-human-space (wetland-Lake Bafa) and time characteristics shaped, changed, and transformed each other in the long-term (longue durée). For this purpose, the biographical database of Lake Bafa and its surroundings was created by processing historical maps and data using Geographical Information Systems. The data were first separated according to their periodic characteristics and mapped by making trend and density analyses. As a result, the connection of a wetland landscape with the past and the present is revealed biographically, and predictions are made for the future. With these predictions, the long-term changes of the landscape were examined and the importance of the biographical approach not only for landscape architects but also for different professional disciplines that would contribute to this work was emphasized. The results of this research will contribute to cultural heritage in terms of establishing the connection of wetlands and other landscapes to the past and the management of the future.

Keywords
Landscape, Landscape Biography, Long Term (Longue Durée), Lake Bafa, Wetland, Past Landscapes.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri