Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Yerli Turistlerin Fiyat Algısı Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Price Perception of Domestic Tourists )

Author : Nurettin Ayaz  - Fatih Musellim  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 379-395


Özet
Bu araştırmada yerli turistler perspektifinden turizmde fiyat algısı üzerine bir anlayış geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yerli turistlerin fiyat algısında belirleyici olan faktörlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Antalya destinasyonuna ziyaret gerçekleştiren 403 yerli turistten anket tekniği ile kolayda örneklem yöntemi kapsamında veri toplanmıştır. Toplanan verilerinin analizi sonucunda yerli turistlerin fiyat algısında fiyat bilinci, satış eğilimi, fiyat-kalite ilişkisi, fiyat mavenizmi, prestij duyarlılığı ve değer bilinci öncelik sırasında olmak üzere altı boyutta ulaşılmıştır. Bu boyutların yerli turistlerin demografik ve diğer tanımlayıcı özellikleri ile karşılaştırılmasında cinsiyet, yaş, aylık gelir durum, meslek, kalış süresi, seyahate çıkılan kişi sayısı ve seyahate çıkma sıklığı değişkenlerinde anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Bu farklılıklar perspektifinde turizm işletmelerine öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turist Davranışı, Fiyat Algısı, Yerli Turistler, Antalya.

Abstract
This study was aimed to develop an understanding of price perception in tourism from the perspective of local tourists and to reveal the determining factors in price perception. In this context, data were collected from 403 local tourists who visited Antalya with the survey technique using a convenience sampling method. As a result of the analysis of the collected data, the price perception of domestic tourists has been reached in six dimensions, namely, price consciousness, sale proneness, price-quality schema, price mavenism, prestige sensitivity, and value consciousness. In comparing these dimensions with the demographic and other descriptive characteristics of domestic tourists, significant differences were found in the variables of gender, age, monthly income, occupation, length of stay, number of people traveling, and frequency of travel. In the perspective of these differences, recommendations have been made to tourism enterprises.

Keywords
Tourist Behavior, Price Perception, Domestic Tourists, Antalya.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri