English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İzmir Kalkınma Ajansı Örneğinde Kalkınma Kurulu’nun Yönetişim Yaklaşımı ile Analizi
(The Analysis of The Development Board with Governance Approach in the Case of Izmir Development Agency )

Yazar : Fatih Çelik    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 364-386


Özet
Bölgesel Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak üzere 1930’lardan itibaren kurulan örgütlerdir. Bölgesel kalkınmaya yönelik stratejiler geliştirmiş ve uygulamıştır. “Aşağıdan yukarıya” doğru örgütlenme modeline göre kurulmuştur. Bu model, merkezi yönetimin yetki ve sorumluluklarının bir kısmının yerel aktörlere devredilmesine dayanmaktadır. Bu yetki transferi, yönetimden yönetişime geçiş olarak nitelendirilir. Bölgesel Kalkınma Ajansları’nda uygulanan yönetişim yaklaşımı, sermaye kesimini öne çıkarmak ve işçi kesimini dışlamak gibi siyasi; bölgesel refahı toplumsal kesimler arasında eşitsiz dağıtmak gibi ekonomik; sosyal kalkınmayı ihmal etmek gibi sosyal nedenlerle eleştirilmiştir. Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları, 2006 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır. Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi şeklinde örgütlenmiştir. Bölgesel Kalkınma Ajansları’nda yönetişim yaklaşımı öncelikle yerel aktörlerden oluşan Kalkınma Kurulu’nda uygulanmıştır. Araştırmanın amacı, Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Ajansları’ndan İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu’nun oluşum ve işleyiş sürecini yönetişim yaklaşımı ile analiz etmektir. Konu, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Analiz sonucunda İzmir Kalkınma Ajansı’nın, Kalkınma Kurulu üyelerinin kamu, özel ve sivil kesimler itibariyle dağılımı ile kurulda oluşturulan çalışma grubu ve komitesi bakımından yönetişim yaklaşımını tam olarak; üyelerin toplantılara katılımı itibariyle de kısmen uyguladığına kanaat getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bölgesel Kalkınma Ajansı, Yönetişim, İzmir Kalkınma Ajansı, Kalkınma Kurulu, Kamu-Özel-Sivil Kesim.

Abstract
Regional Development Agencies are organizations established to contribute to regional development since 1930. They developed and implemented strategies for regional development. They were established according to the right-to-up organization model. This model is based on the transfer of some of powers and responsibilities of central government to local actors. This transfer of authority is defined as transition from management to governance. The governance approach implemented in Regional Development Agencies has been criticized with these reasons political such as to highlighting the capital segment and to excluding the workers; economical as not not to distribute regional welfare among the social segments; and social such as neglecting the social development. Regional Development Agencies in Turkey have been established since 2006. They have been organized in the form of Development Board, the Secretariat General and the Investment Support Office. In Regional Development Agencies governance approach was first applied to the Development Board which is composed of local actors. The purpose of the study Regional Development Agencies in Turkey Izmir Development Agency Development Board is to analyze the process of formation and functioning with the governance approach. The subject was examined by qualitative research methods using document analysis technique. As a result of the analysis Izmir Development Agency’s approach to the governance in terms of the distribution of the members of the Development Board in terms of public, private and civil sectors and the working group and the working committee formed in the committee are as follows; it was also considered that the members were partially applying for participation in the meeting.

Keywords
Regional Development Agency, Governance, Izmir Development Agency, Development Board, Public-Private

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri