English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Öğretmenlerin Öz Yeterliklerinin Politik Becerilerine Etkisi
(Effects of Teachers' Self-Efficacy on Political Skills )

Yazar : Veysel Sümer   - Ayşe İpek Koca Ballı  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-3
Sayfa : 710-725


Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin öz yeterlik düzeylerinin politik becerilerine etkisini incelemektir. Öz yeterlik kişinin bir durum karşısında ne kadar yetenekli olduğu değil, kendi yeteneklerine ilişkin inancıdır. Politik beceri ise örgütlerde bireylerin başarıya ulaşmaları için gereken güce ulaşmaları ve geliştirebilmeleri için gösterdikleri davranış biçimleridir. Bu araştırmada veriler, Mardin ilinin merkez ilçesi Artuklu’da milli eğitime bağlı liselerde görev yapan 402 öğretmene uygulanan anket ile toplanmıştır. Anket 10 maddelik Genel Öz Yeterlik Ölçeği ve 18 maddelik Politik Beceri Ölçeği olmak üzere iki ölçekten oluşmaktadır. Sonuç olarak öğretmenlerin öz yeterlik düzeylerinin politik becerilerini pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizleri sonucunda; öz yeterliğin bağımlı değişken olan politik beceriyi açıklama oranı R2= 0,275 olarak bulunmuştur. Bu sonuç politik beceri değişkeninin % 27,5’inin öz yeterlik ile açıklanabileceğini göstermektedir. Ayrıca öz yeterliğin alt boyutlarından çaba ve direnç ile yeterlilik ve kendine güvenin politik beceri üzerinde etkisi olduğu söylenebilmektedir. Politik becerideki değişimin %44,1’inin çaba ve direnç ve %11,9’unun yeterlik ve kendine güven ile açıklanabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Öz yeterlilik, politik beceri, öğretmen

Abstract
This study aims to investigate the effect of teachers' self-efficacy levels on their political skills. Self-efficacy is not how talented a person is in a situation, but this person’s belief in his/her abilities. Political skill is the behavior of individuals in organizations used to reach and develop the power required for success. In this study, the data were collected by a questionnaire applied to 402 teachers working in high schools affiliated to the Provincial Directorate of National Education in Artuklu, the central district of Mardin province. The questionnaire consists of two scales: a 10-item General Self-Efficacy Scale and an 18-item Political Skill Scale. As a result, it was found that self-efficacy levels of teachers affect their political skills positively. As a result of multiple linear regression analysis, the rate of self-efficacy explaining the political skill, which is the dependent variable, was found to be R2 = 0.275. This result shows that 27.5% of the political skill variable can be explained by self-efficacy. In addition, it can be said that the sub-dimensions of self-efficacy, which are effort, resistance, competence and self-confidence, affect political skill. It shows that 44.1% of the change in political skill can be explained with effort and resistance and 11.9% with competence and self-confidence.

Keywords
Self-efficacy, political skill, teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri