English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Rekabetçilik Düzeyine Akademisyenlerin Bakış Açısı
(The Perspective of Academicians on Competitiveness Level of Turkish Aquaculture Sector )

Yazar : Görkem Dalkıran   - Fatma Zehra Tan  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 485-514


Özet
Ülkemizin en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi de su ürünleri yetiştiriciliği sektörüdür. 1970’li yıllardan bu yana sektör hem kapasite, hem teknolojik imkanlar, hem de insan kaynakları bakımından oldukça ilerleme kaydetmiş ve en nihayetinde 2016 yılı istatistiklerine göre ülkemiz toplam su ürünleri üretiminin %40’ını karşılar hale gelmiştir. Gelecekte de büyümesini sürdürmesi öngörülen bu sektörün rekabetçilik düzeyinin belirlenmesi ve buna ilişkin yönetimsel stratejilerin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada su ürünleri ve balıkçılık ile ilgili araştırma birimlerinde görev alan akademisyenlerin sektörün rekabetçilik düzeyine bakış açılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Porter tarafından geliştirilen ve rekabetçilik düzeyinin açıklanmasında en yaygın model olarak kabul edilen Elmas Modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre rekabeti etkileyen kuvvetlerin en önemlisi akademisyenlere göre sırasıyla Firmalar Arası Rekabet (3,64±0,12), İkame Ürünlerin Etkisi (3,57±0,14), Tedarikçilerin Gücü (3,33±0,11), Alıcıların Gücü (3,17±0,11) ve Sektöre Yeni Giriş (2,63±0,12) olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra akademisyenlere göre sektördeki bir firmanın seçmesi gereken jenerik strateji yaklaşımının Farklılaştırma olması gerektiği anlaşılmıştır. Rekabeti şekillendiren faktörlerin en önemlisinin firmalar arası rekabet olduğu düşünüldüğünde, rekabet gücünün artırmak isteyen bir firma için ürün veya üretim sürecini farklılaştırılması önerilebilir. Ayrıca elmasın köşelerini oluşturan faktörlerin sırasıyla Faktör Koşulları (3,79±0,05), Firma Stratejisi, Yapı ve Rekabet (3,60±0,06), Şans (3,60±0,09), Talep Koşulları (3,13±0,06), Devlet (3,06±0,06) ve İlgili ve Destek Endüstriler (2,78±0,07) olduğu görülmektedir. Buna göre akademisyenlerin bakış açılarından Türkiye su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün rekabet düzeyi 3,31±0,04 ile orta olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Su ürünleri yetiştiriciliği, Rekabetçilik, Porter, Elmas Modeli

Abstract
One of the rapid growing sectors of Turkey is also aquaculture sector. From 1970s, the sector has got ahead in terms of its capacity, technologically and human resources, and according to statistics of 2016, it has finally supplied 40% of total fisheries production in Turkey. It is thought that it needs to determine the competitiveness level of the sector which it will continue its growth in future, and it is necessary to develop administrative strategies related to this. In this study, it was aimed that being determined of perspective of academicians on competitiveness level of Turkish aquaculture sector. Porter’s Diamond Model, which is accepted as most common model for explaining competitiveness level and developed by Michael E. Porter, was used in this study. According to result of this study, Porter’s five forces are Intensity of competitive rivalry (3,64±0,12), Threat of substitute products or services (3,57±0,14), Bargaining power of suppliers (3,33±0,11), Bargaining power of buyers (3,17±0,11) and Threat of new entrants (2,63±0,12) respectively. In addition to this, according to academicians, it has been understood that the generic strategy approach of a firm on the sector should be Differentiation. When it is considered that the most important force of Porter’s five forces is intensity of competitive rivalry, it may be suggested to differentiate the product or production process for a firm that wants to increase its competitive power. Moreover, the corners of diamond model are Factor conditions (3,79±0,05), Firm strategy, structure and rivalry (3,60±0,06), The Role of Chance (3,60±0,09), Demand conditions (3,13±0,06), The Role of Government (3,06±0,06) and Related and supporting industries (2,78±0,07) respectively. As a result of this study, the competitiveness level of Turkish aquaculture sector from academicians point of view is determined as 3,31±0,04 (middle).

Keywords
Aquaculture, Competitiveness, Micheal E. Porter, Diamond Model

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri