English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerleşik Yaşama Geçmiş Yörüklerde Konar-Göçer Yaşamın İzleri Üzerine Bir Kültür Analizi: Yörük Köyü Örneği
(A Cultural Analysis on the Traces of Nomadic Life in Yoruks who Settled down: The Case of Yoruk Village )

Yazar : Ali Göçer    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 227-241


Özet
Bu araştırmanın amacı, Yörük Köyü’nün somut olan kültür varlıkları ile yörük kültürü-nün somut olmayan unsurlarına dikkatleri çekmek ve bu yerleşim biriminde yerleşik yaşama geç-miş yörüklere ait konar-göçer yaşamın izlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımında gözlem, görüşme ve doküman analizi yöntemleri ile verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma, Safranbolu Yörük Köyü sakinleri arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 6 katılımcıdan oluşan bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada, konar-göçer yaşam tarzını yansıtan az sayıda unsura rastlanırken; katılımcıların konuşmaları ve yapılan gözlem ve incelemeler dikkate alındığında yerleşik yaşam kültürünü yansıtan çok sayıda unsurla karşılaşılmıştır. Katılımcılar yerleşik yaşam kültürünün göstergeleri olan yaşanılan mekânın özellikleri, tarım, beslenilen hayvanlar, ticaret, toplumdaki bireyler arasındaki acıyı ve sevinci paylaşma kültürü ile ilgili dikkate değer görüşler ortaya koymuşlardır. Özellikle toplumdaki bireyler arası ilişkilerdeki bozulma ve bireyselleşme olgusunun toplumsal ilişkilerde önemli çözülmelere neden olduğunu vurgulamışlardır. Katılımcılar, yörük kültürünün özünü yansıtan önemli değerlerin kaybolmaması için kapsamlı çalışmaların yapılması ve önemli girişimlerde bulunulmasının gerekli olduğuna işaret et-mişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Konar-göçer yaşam tarzı, Yerleşik yaşam kültürü, Kültürel değişim, Yörük Köyü

Abstract
The purpose of this research is to draw attention to the tangible and intangible cultural values of Yoruk village and to examine the traces of the nomadic life of Yoruks who have settled in the Yörük village. In this study, observation, interviewing and document analysis methods within the framework of qualitative research were used. Research was carried out on a working group consisting of 6 participants selected from the inhabitants of the Yoruk Village by purposive sampling. The data obtained from the interviews and observation forms were analyzed through content analysis in the qualitative research. In the research, while there are few elements reflecting the nomadic life style; considering the interviews with participants and observations, there were many elements reflecting the settled life culture. Participants stated remarkable views on the characteristics of the living space, agriculture, husbandary, trade, the culture of sharing the pain and joy among the individuals in the society which are indicators of the settled living culture. They emphasized that the deterioration and individualization in personal relations in the society, in particular, led to significant disengagements in social relations. The participants pointed out that it is necessary to carry out comprehensive studies and important initiatives in order not to lose important values reflecting the essence of the nomad culture.

Keywords
Nomadic lifestyle, Sedentary culture, Cultural change, Yoruk Village

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri