English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hücre Organelleri Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeyleri
(Conceptual Comprehension Levels of Prospective Science Teachers on the Subject of Cell Organelles )

Yazar : Yeşim Koç   - Evrim Sönmez  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 338-351


Özet
Bu çalışmanın amacı; Genel Biyoloji I Dersini almış Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının, hücre organelleri konusundaki kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak ve bilgi düzeylerini ölçmektir. Bu şekilde hücre ve organelleri konusundaki hangi kavramların daha çok akılda kaldığı, hangi bilgilerin unutulduğu tespit edilerek bir takım sonuçlar ve öneriler ortaya çıkarılacaktır. Öğrencilerde var olan kavram yanılgılarının hangi konularda yoğunlaştığının belirlenmesi ve hangi konuları ve kavramları öğrenmekte daha çok güçlük çektiklerinin ortaya konması, buna bağlı olarak bir öğrenim ortamı ve metodu geliştirmek fen bilimleri eğitiminde çok önemlidir. Çalışma, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf’ta öğrenim gören 45 öğretmen adayla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilere hücre organelleri konusunda 13 açık uçlu sorudan oluşan form uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin lisans öğrenimlerinin 2. sınıfındaki Genel Biyoloji I dersini almış olmalarına rağmen, özellikle organeller konusundaki bazı önemli kavramları hatırlayamadıkları veya hatalı ve eksik bilgiye sahip oldukları görülmüştür. Elde edilen bulgular göz önüne alınarak var olan eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi ve kalıcı bilgiye ulaşması için çeşitli öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hücre organelleri, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Kavramsal Anlama Düzeyi

Abstract
The purpose of this study is to find out the misconceptions of prospective teachers who took the General Biology I course and to measure their level of information on the subject of cell organelles. Results and suggestions will be presented about which concepts are remembered easily and which information is forgotten. Finding out on which subjects students’ misconceptions intensify, which subjects and concepts students have difficulties in learning and developing a learning environment and method based on these is very important in science teaching. The study was conducted with 45 prospective teachers in their third year at Sinop University, Faculty of Education, department of Science Teaching. Qualitative research method was used in the study. The students were given a form including 13 open ended questions on the subject of cell organelles. The data obtained were analyzed through content analysis method. It was found that although the students included in the study took General Biology I course in the second year of their undergraduate education, they could not remember some important concepts about especially the subject of organelles or they had erroneous or incomplete information. Considering the data obtained, various suggestions were given to correct the existing incomplete or wrong information and to reach permanent information.

Keywords
Cell organelles, Prospective science teachers, Conceptual comprehension level

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri