English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması
(Creative Personality Traits Scale: Reliability and Validity Study )

Yazar : Feyzullah Şahin   - Şahin Danışman  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 747-760


Özet
Bu çalışmanın amacı, kültüre özgün bir takım yaratıcı kişilik özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda, 17 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan yapı bir başka örneklem grupta test edilmiştir. Doğrulayıcı Faktör analizi sonucu ortaya çıkarılan model doğrulanmıştır (?²/Sd= 2.332, RMSEA= .04, SRMR= .04, GFI= .97, CFI= .95). Ölçeğin alt faktörleri için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .60 ile .65 aralığında hesaplanmıştır. Ölçek geneli ise .67’dir. Ölçek alt boyutlarının ayırt edici geçerliliği alt–üst dilim grup ortalamaları farkına dayalı olarak incelenmiştir. Analizler sonucunda, alt ve üst %27’lik dilimlerin puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (t(240) = –127.911, –97.235, –118.358, –81.935 ve –125.503, p< .01). Bu sonuçlar Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeğinin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı kişilik özellikleri, amaç yönelimlilik, içsel motivasyon, kendine güven, risk alma.

Abstract
This study aims to develop a scale to determine a number of culture specific creative personality traits. After the conductment of Exploratory Factor Analysis to test the construct validity, a four factor structure with 17 items have been obtained. This structure has been tested on a different set of sample. The obtained model has been validated through Confirmatory Factor Analysis (?²/Sd= 2.332, RMSEA= .04, SRMR= .04, GFI= .97, CFI= .95). Cronbach alpha coefficients for internal consistency have been calculated between .60 and .65 for the subscales, while it has been found to be .67 for the whole scale. The discriminant validity of subscales has been examined based on the differences of mean scores of lower and upper level groups. A significant difference between the scores of lower and upper level groups has been discovered (t(240) = –127.911, –97.235, –118.358, –81.935, and –125.503, p< .01). These findings suggest that Creative Personality Traits Scale is a valid and reliable measurement tool in Turkish culture.

Keywords
Creativity personality traits, task oriented, internal motivation, self–confidence, risk–taking.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri