English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Spor Turizmi Kapsamında Amatör Futbol Turnuvasına Katılan Bireylerin Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi
(Determination of Sports Participation Motivation of Individuals Participating in Amateur Football Tournament within the Scope of Sports Tourism )

Yazar : İlker Öztürk   - Fuat Atasoy  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 13-1
Sayfa : 71-85


Özet
Bu çalışmanın amacı, amatör olarak aktif spor etkinliklerine katılan (masterlar/veteran) bireylerin katılım motivasyonlarını, değişkenler arasındaki ilişkilerini ve farklılıklarını araştırmaktadır. Verileri toplamak için kullanılan anket formu, ilgili yazına göre tasarlanmıştır. Anket formu 2-5 Eylül 2021 tarihinde, Sakarya Zaferi 100. Yıl Masterlar Futbol Turnuvası kapsamında düzenlenen 40 yaş üstü sporculara uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 107 adet anket formu toplanmış ve toplanan veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sporcuların yaş kategorileri ile spora katılım motivasyonlarının alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Amatör olarak spor faaliyetlerine katılan 40 ve 50 yaş kategorisinde yer alan bireylerin ölçeğe ilişkin ortalamalarının genel anlamda yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alt boyutların betimsel analiz sonuçlarına göre turnuvaya katılan bireylerin beceri gelişimi ve arkadaşlık ortalamasının yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Spor Turizmi, Spor Motivasyonu, Futbol

Abstract
The aim of this study is to investigate the motivations of individuals (masters/ veterans) who participate in active sports activities as amateurs, the relationships between the variables and their differences. The questionnaire form used to collect the data was designed according to the relevant literature. The questionnaire was applied to the athletes over the age of 40, organized within the scope of Sakarya Victory 100th Anniversary Football Tournament on September 2-5, 2021. 107 questionnaires were collected by convenience sampling method and the collected data were evaluated statistically. According to the results of the analysis, no statistically significant difference was found between the age categories of the athletes and the sub-dimensions of their motivation to participate in sports. It has been concluded that the averages of the individuals in the 40 and 50 age categories participating in amateur sports activities are generally high. According to the descriptive analysis results of the sub-dimensions, it is seen that the skill development and friendship average of the individuals participating in the tournament is high, and that the other dimensions continue with the same positivity.

Keywords
Tourism, Sports Tourism, Sports Motivation, Football

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri