Türkçe

Quick accessSivil Toplum Kuruluşlarının Turizm Destinasyonlarındaki Rolü: Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Örneği
(The Role of Non-Governmental Organizations in Tourism Destinations: Sarıgerme Environmental Education Association (SARÇED) Sample )

Author : Kadir Baysal    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Özel Sayı 5
Page : 18-40


Özet
Günümüzde bir destinasyonda turizmin gelişim sürecine kamu ve özel sektörün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının (STK) da dâhil olduğu görülmektedir. Özellikle turizm destinasyonlarında doğal, ekonomik ve kültürel değerleri koruma ve yaşatma bağlamında STK’lar önemli bir rol üstlenmektedirler. Ayrıca STK’ların günümüzde kar amacı olmayan işletmeler olarak kamu yararına sosyal fayda sağlayıcı çok yönlü ve çok sayıda hizmetler vermekte oldukları da görülmektedir. Bu kapsamda STK’ların turizm destinasyonlarına olan katkılarını SARÇED. (Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği) özelinde belirlemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde sivil toplum kuruluşları (STK) ile ilgili kavramlar ve turizmle ilişkili STK’lar hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümünde ise STK’ların turizm destinasyonlarındaki rolüne örnek olabilmesi açısından SARÇED’in Ortaca-Sarıgerme destinasyonuna olan katkılarının belirlenmesi amacı ile bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla dernek yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak nitel bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi aracılığı ile sunulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Sarıgerme destinasyonunda SARÇED’in öncelikle turizmin gelişmesine katkıda bulunduğu ve aynı zamanda yerel halka, çevre kurum ve kuruluşlara destek verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Sarıgerme, Sivil toplum kuruluşları (STK), Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED)

Abstract
Today, it is observed that the public and private sector as well as non-governmental organizations (NGOs) are involved in the tourism development process in destinations. NGOs play an important role especially in tourism destinations in terms of protecting and sustaining natural, economic and cultural values. In addition, it is seen that NGOs, as non-profit enterprises, provide versatile and numerous services that provide social benefits for the public good. In this context, determining the contributions of NGOs to tourism destinations by SARÇED constitutes the main purpose of the study. In the second part, an application study was carried out in order to determine the contributions of SARÇED to Ortaca-Sarıgerme destination in order to set an example for the role of NGOs in tourism destinations. In line with this purpose, a qualitative research was conducted with the association's managers using a semi-structured interview form. The obtained data was tried to be presented through the descriptive analysis method. As a result of the research, it was concluded that SARÇED primarily contributed to the development of tourism and also supported the local people, surrounding institutions and organizations in the destination of Sarigerme.

Keywords
Tourism, Sarigerme, Non- governmental Organization (NGO), Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED)

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri