Türkçe

Quick accessDuyguların Anlamını Yitirmesinde Sosyal Medyanın Rolü Özlem Duygusu Üzerine Bir Analiz
(The Role of Social Media in Feeling’s Losing its Meaning: An Analysis on the Feeling of Longing )

Author : Caner Erdoğan  Beste Budan  
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
İletişim teknolojileri, geliştiği her aşamada, bireyleri birbirine daha fazla yakınlaştırmaktadır. Günümüzde bu teknolojilerin sağladığı tüm imkanları kullanan karmaşık bir iletişim yapısı olan sosyal medya mecraları varlığını sürdürmektedir. Günümüz toplum yapısının vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya, toplumsal mesafelerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Sosyal medya, yaşamın her alanında bireylere büyük ve köklü değişiklikler sağlamaktadır. Bu değişiklikler, bireylerin yalnızca fiziksel dünyalarında değil, duygusal dünyalarında da değişime yol açan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya aracılığı ile sesli, yazılı ve görüntülü olarak zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın iletişime geçebilen ve birbirleriyle her an etkileşim halinde olan bireylerin, bu etkileşim sürecinde davranışları ve davranışların ardındaki duyguları değişikliğe uğramaktadır. Bu duygulardan biri olan özlem duygusu yokluğunu hissettiğiniz birey ya da bireyleri görmek veya kavuşmayı istemek şeklinde tanımlanırken, hasret duyulan şeylerin değerini daha anlamlı kılabilmektedir. Bu çalışmada Sosyal medya sayesinde bireylerin birbirleri arasındaki mesafelerin kalkması sebebiyle, herhangi bir anda iletişime geçen bireylerin özlem duygusunda azalma, artma, değişim veya dönüşümünün tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda çalışmada,yapılan anket sonuçlarının oranları yorumlanarak sosyal medya mecraları aracılığıyla bireylerin birbirine karşı hissettikleri özlem duygusunun dönüşümü, elde edilen veriler aracılığıyla analiz edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Özlemek, Sosyal Medya, Duygu, Yoksunluk, Duygu Eksikliği

Abstract
Communication technologies bring individuals closer to each other at every stage of improvement. Nowadays, social media channels, which have a complex communication structure that uses all the resources provided by these technologies, continue to exist. Social media, which has become an indispensable part of today's social structure, plays an important role in eliminating social distances. Social media provides great and fundamental changes to individuals in every aspect of life. These changes appear both in the physical worlds and in the emotional worlds of individuals. Individuals interact with each other at all times by using social media via voice, written and visual messages, without limitation of time and space. This interaction process changes their behaviors and the emotions behind their behaviors. One of these emotions, the feeling of longing is defined as want to see person(s) whose absence is felt. This study aims of determining of the intensity of feeling of longing of individuals who communicate at any time by social media, whether decrease, increase or stay same. In this context, the transformation through social media channels of the intensity of the feeling of longing that individuals feel for each other will be analyzed through the data obtained.

Keywords
Longing, Social Media, Emotion, Deprivation, Lack of Emotion

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri