Türkçe

Quick accessPolitik Karikatürlerde Kadının Temsili: 1950 Seçimleri ve Nesneleştirilen Kadın
(Representation of Women in Political Caricatures: The 1950 General Elections and the Objectified Woman )

Author : Didem Deniz    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-2
Page : 490-511


Özet
Karikatür, her ne kadar mizahi bir unsur olarak anılsa da içinden çıktığı toplumun politik, kültürel, toplumsal ve cinsiyete bağlı eğilimlerini de yansıtan ideolojik bir araçtır. Bu bağlamda hem siyasal iletişim aracı olarak hem de dönemin toplumsal yapısını yansıtması açısından oldukça önemli bir kaynaktır. 1950 Seçimleri çok partili hayattaki ikinci seçim olmasına rağmen yarattığı politik atmosfer ve iktidar-muhalefet çatışmasının hareketliliği açısından Türkiye'nin en önemli genel seçimlerinden biridir. Dönemin en önemli siyasal iletişim aracı olan gazeteler hem bir haber mecrası hem de yaşadığı dönemdeki toplumsal hayatı bize aktaran manipülatif birer aynadır. Bu anlamda gazetelerde çıkan her türlü öğe bize o dönemle ilgili önemli veriler de sunmaktadır. Erken cumhuriyet döneminin yarattığı kadın imajı batılı, eğitimli, modern giyimli ve cumhuriyetin militan savunucusu olarak kurgulansa da Türkiye'de kadınlar çoğu zaman toplumsal yapının edilginleştirilmiş, fedakâr, sadık ve makbul anne olan bireyleri olarak görülmüşlerdir. Bu çalışma 1950 Genel Seçimleri çerçevesinde gazetelerde yayımlanan karikatürlerdeki kadınların politik konumlandırılışını ele almaktadır. Çalışma, dönemin önde gelen iki ulusal gazetesi olan Vatan ve Ulus gazeteleri ile İzmir'deki yerel gazetelerden Demokrat İzmir ve Yeni Asır gazetelerinin ana sayfalarında yayımlanan 1950 Genel Seçimine yönelik karikatürlerde resmedilen kadınların politik bir özne mi yoksa bir nesne mi olduğunu eleştirel söylem analizi yöntemiyle çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmadan elde edilecek verilerle hem o dönemdeki kadının kamusal ve politik alandaki yerinin anlaşılmasına katkı sağlanması hem de politik karikatür araştırmalarına ışık tutulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Politik Karikatür, 1950 Genel Seçimleri, Kadının Temsili

Abstract
In addition to being humorous, caricatures are also a tool that reflects political, cultural, social, and gender related intentions of the society from which they emerge. In this sense, caricatures are important both as a political communication tool and as a source that reflects the social structure of the period. Although 1950 Elections was the second election within the multi-party system, it is one of the most significant general elections in Turkey in terms of the political atmosphere and the government-opposition conflicts it created. Newspapers, being the most important political communication tool of the period, have been both the channel for news and at the same time, manipulative mirrors that present us the social life of the period. In this respect, every item on the newspaper presents us important data concerning that period. In spite of the fact that the woman image created by the early republican period was portrayed as educated, in modern outfit and as the militant defender of the republic, in Turkey, women have usually been considered as the passive, devoted, faithful and acceptable mother individuals of the social structure. This study examines the political positioning of women in the caricatures that were published in the newspapers concerning 1950 General Elections. The study aims to find out whether women were presented as a political object or subject in the caricatures related with 1950 General Elections through critical discourse analysis. The caricatures chosen were published on the front pages of the two prominent national newspapers of the period, Vatan and Ulus along with two local newspapers from İzmir, Demokrat İzmir and Yeni Asır. It is aimed that the data obtained from this research will contribute both to the identification of the position of women in public and political spheres in that period and to political caricature studies.

Keywords
Political caricature, 1950 general election, the representation of women.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri