Türkçe

Quick accessReklamlarda Ünlü-Marka Uyumu, Ünlü-Tüketici Benzerliği ve Ünlüye Karşı Tutumun Marka Değerine Etkisi
(Celebrity-Brand Adjustment, Celebrity-Consumer Similarity in Advertisements and the Effect of Attitude to Celebrity on Brand Value )

Author : Saida Ahmadova   - Kamile Jamontaite  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-2
Page : 669-694


Özet
Bu araştırma, televizyon reklamlarında ünlü kişileri kullanmanın tüketici temelli marka değerine olan olası etkilerini üç farklı perspektiften değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu boyutlar, ünlü ve marka arasındaki uyum, ünlü tüketici benzerliği ve tüketicinin ünlüye karşı tutumudur. Araştırma, saç bakım ürünleri pazarında birbirine rakip olan ve reklamlarında ünlü kullanan dört farklı şampuan markası üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Veriler çoklu regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmada üç şampuan markasında ünlü-marka arasındaki uyum değişkeninin kalite alt boyutu üzerinde etkisi belirlenmiş ancak, hiçbir şampuan markasında ünlü-tüketici benzerliğinin şampuanın marka değerine etkisi bulunamamıştır Bunun yanı sıra, şampuan markaları arasında sadece Loreal reklamında oynayan ünlüye karşı tutumun marka değeri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Reklamdaki ünlüye karşı olan tutum ile markanın kalite alt boyutu arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olması Loreal'in diğer şampuan markaları ile kıyaslandığında daha pahalı olması ile açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler
Ünlü-ürün uyumu, ünlü-tüketici benzerliği, ünlüye karşı tutum, marka değeri

Abstract
The aim of this study is to investigate the possible effects on consumer-based brand equity from three different points in cerebrity advertising. In this study, such variables as congruence between brand and celebrity, similarity between brand and celebrity and consumer attitude towards celebrity were examined. Four different competing hair shampoo brands using celebrity endorsement and running campaigns at the same time were chosen for investigation. Data were collected through a quantitative research method using a survey. Multiple regression analysis was applied. As a result; it was found that congruence between brand and celebrity has an impact on quality dimension for each shampoo brand, however similarity between brand and celebrity has no influence on overall brand equity for any of these brands. Moreover, the results show that only in Loreal shampoo brand advertising consumer attitude towards celebrity has a positive impact on brand equity. It was assumed that in this case, the attitude towards celebrity having a positive impact on brand equity could be explained by Loreal being the most expensive brand comparing with other three brands.

Keywords
Congruence between brand and celebrity, similarity between brand and celebrity, consumer attitude to

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri