Türkçe

Quick accessKırsal Mirasın Korunması ve Yerel Turizm: Foça Kozbeyli Örneği
(Conservation of Rural Heritage and Local Tourism: Case of Foça, Kozbeyli )

Author : Umut Devrim Tunca   - Eti Akyüz Levi  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-3
Page : 503-525


Özet
Kırsal miras alanları, doğal çevre, geleneksel konut dokusu ve sosyal unsurlarıyla birlikte bütüncül olarak korunması gerekli kültürel peyzaj niteliği taşımaktadır. İçinde bulunulan teknoloji ve iletişim çağında, gelişen ve değişen ekonomik, sosyal ve kültürel parametreler ile yoğun ve hızlı kentleşme gibi etkenler kırsal alanlarda da değişime yol açmaktadır. Öte yandan, geleneksel dokusunu koruyan ve yerel yaşam biçimlerini sürdüren yerleşimler, kent yaşamından uzaklaşmak isteyenler için cazibe merkezleri durumuna gelmiştir. Tüm bu etkenler kırsal mirasın korunmasında çok yönlü sorunlara sebep olmaktadır. Çalışmanın amacı, kırsal yerleşimlerde gerçekleştirilen koruma çalışmalarının ne ölçüde sürdürülebilir nitelikte olduğunu sorgulamak ve yerel turizmin koruma faaliyetlerine olumlu-olumsuz etkilerini irdelemektir. İzmir ili, Foça ilçesi, Kozbeyli Mahallesi, koruma altına alınmış geleneksel dokuya sahip olmasının yanı sıra yerel turizmin de etkisiyle son yıllarda değişim sürecine girmesi sebebiyle çalışma alanı olarak seçilmiştir. Kentsel sit alanında, tescil tarihinden günümüze dek fiziksel çevredeki değişim ortaya konularak, yerel turizm işletmeleri, konum, işlev ve tarihi çevreyle olan ilişkileri bağlamında incelenmiştir. Elde edilen veriler, alanın miras değerleri, yerleşimdeki sorunlar ve potansiyelleri açısından irdelenerek, yerel turizmin kırsal koruma çalışmalarında etkin bir araç olarak kullanılması bağlamında değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kırsal Miras, Kırsal Koruma, Kültürel Peyzaj, Yerel Turizm, Kozbeyli

Abstract
Rural heritage sites are cultural landscapes that require holistic conservation of the natural environment, vernacular buildings, and social values. The change of economic, social, and cultural parameters, as well as growing urbanization in the technological age, cause several changes in rural environments. Besides, vernacular settlements have become centers of attraction for urbanites. These also cause multifaceted problems for conservation. The aim of the study is to question the effectiveness of existing applications on sustainable conservation of rural settlements and to scrutinize the positive-negative effects of local tourism. İzmir, Foça, Kozbeyli has been chosen as the case study area, as it’s registered as a conservation site and has been affected by local tourism for the last several years. In this research, the changes in the physical environment of the village, beginning from the registration year till today are put forward, and local tourism units are analyzed regarding their location, function, and relation with the historical environment. These data are scrutinized according to heritage values, problems, and potentials of the settlement, and evaluated in the context of utilizing local tourism as an efficient tool for rural heritage conservation.

Keywords
Rural heritage, Rural Conservation, Cultural Landscape, Local Tourism, Kozbeyli.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri